صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۱۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۵,۸۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۰,۹۹۵,۰۴۳,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۸۹۰
تاریخ انتشار
1398/05/25
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۱۸,۲۸۰ ۱,۰۱۶,۱۰۰ ۱۲۹,۷۹۰ ۰ ۲,۰۰۵,۷۹۴ ۰ ۱,۵۳۱,۶۶۵ ۴۲۴,۱۶۶ ۴۳۰,۹۹۵,۰۴۳,۲۲۶
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۱۷,۶۳۲ ۱,۰۱۵,۴۵۲ ۱۳۰,۰۱۶ ۵۹۸ ۲,۰۰۵,۷۹۴ ۱۰۸ ۱,۵۳۱,۶۶۵ ۴۲۴,۱۶۶ ۴۳۰,۷۲۰,۳۸۲,۰۸۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۶,۹۸۷ ۱,۰۱۴,۸۰۵ ۱۳۰,۳۸۹ ۳۶۸ ۲,۰۰۵,۱۹۶ ۰ ۱,۵۳۱,۵۵۷ ۴۲۳,۶۷۶ ۴۲۹,۹۴۸,۶۸۶,۷۱۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۶,۳۲۷ ۱,۰۱۴,۱۵۷ ۱۳۰,۱۳۸ ۰ ۲,۰۰۴,۸۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۵۵۷ ۴۲۳,۳۰۸ ۴۲۹,۳۰۰,۷۸۳,۸۹۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۵,۶۷۸ ۱,۰۱۳,۵۱۰ ۱۳۰,۱۷۸ ۰ ۲,۰۰۴,۸۲۸ ۲۰ ۱,۵۳۱,۵۵۷ ۴۲۳,۳۰۸ ۴۲۹,۰۲۷,۰۴۵,۸۷۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۵,۰۳۱ ۱,۰۱۲,۸۶۴ ۱۳۰,۳۹۷ ۷۴۴ ۲,۰۰۴,۸۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۵۳۷ ۴۲۳,۳۲۸ ۴۲۸,۷۷۳,۵۸۹,۲۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۴,۳۷۴ ۱,۰۱۲,۲۱۵ ۱۳۰,۰۵۱ ۰ ۲,۰۰۴,۰۸۴ ۰ ۱,۵۳۱,۵۳۷ ۴۲۲,۵۸۴ ۴۲۷,۷۴۵,۸۸۱,۸۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۱,۰۱۱,۵۶۶ ۱۲۸,۱۴۲ ۰ ۲,۰۰۴,۰۸۴ ۰ ۱,۵۳۱,۵۳۷ ۴۲۲,۵۸۴ ۴۲۷,۴۷۱,۷۲۰,۴۶۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۳,۰۵۱ ۱,۰۱۰,۹۱۹ ۱۲۸,۳۶۳ ۶۷۶ ۲,۰۰۴,۰۸۴ ۰ ۱,۵۳۱,۵۳۷ ۴۲۲,۵۸۴ ۴۲۷,۱۹۸,۱۵۰,۰۶۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۲,۴۰۷ ۱,۰۱۰,۲۷۱ ۱۲۸,۷۸۸ ۴۸۳ ۲,۰۰۳,۴۰۸ ۳۵۸ ۱,۵۳۱,۵۳۷ ۴۲۱,۹۰۸ ۴۲۶,۲۴۱,۵۵۱,۹۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۱,۱۲۰ ۱,۰۰۹,۶۲۳ ۱۲۷,۷۲۶ ۵,۰۳۵ ۲,۰۰۲,۹۲۵ ۲۰ ۱,۵۳۱,۱۷۹ ۴۲۱,۷۸۳ ۴۲۵,۸۴۲,۰۰۲,۲۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۰,۵۲۳ ۱,۰۰۸,۹۷۵ ۱۲۹,۳۷۶ ۱,۱۱۸ ۱,۹۹۷,۸۹۰ ۰ ۱,۵۳۱,۱۵۹ ۴۱۶,۷۶۸ ۴۲۰,۵۰۸,۴۶۵,۹۷۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۰۰۹,۸۳۷ ۱,۰۰۸,۳۲۷ ۱۲۹,۵۷۹ ۴۸۱ ۱,۹۹۶,۷۷۲ ۰ ۱,۵۳۱,۱۵۹ ۴۱۵,۶۵۰ ۴۱۹,۱۱۱,۱۵۶,۳۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۹,۱۴۴ ۱,۰۰۷,۶۷۹ ۱۳۱,۱۶۹ ۰ ۱,۹۹۶,۲۹۱ ۰ ۱,۵۳۱,۱۵۹ ۴۱۵,۱۶۹ ۴۱۸,۳۵۷,۲۷۸,۰۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۸,۴۹۴ ۱,۰۰۷,۰۲۹ ۱۲۸,۱۸۷ ۰ ۱,۹۹۶,۲۹۱ ۰ ۱,۵۳۱,۱۵۹ ۴۱۵,۱۶۹ ۴۱۸,۰۸۷,۱۹۳,۷۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۷,۸۴۶ ۱,۰۰۶,۳۸۱ ۱۲۸,۴۰۰ ۲۱,۳۶۶ ۱,۹۹۶,۲۹۱ ۱۲۲ ۱,۵۳۱,۱۵۹ ۴۱۵,۱۶۹ ۴۱۷,۸۱۸,۱۹۹,۸۱۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۷,۲۷۷ ۱,۰۰۵,۷۳۳ ۱۳۵,۴۶۵ ۴۹۶ ۱,۹۷۴,۹۲۵ ۰ ۱,۵۳۱,۰۳۷ ۳۹۳,۹۲۵ ۳۹۶,۱۸۳,۴۷۲,۶۳۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۶,۶۲۵ ۱,۰۰۵,۰۸۵ ۱۳۳,۴۳۷ ۹۷۵ ۱,۹۷۴,۴۲۹ ۰ ۱,۵۳۱,۰۳۷ ۳۹۳,۴۲۹ ۳۹۵,۴۲۹,۶۸۲,۰۱۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۵,۹۷۰ ۱,۰۰۴,۴۳۸ ۱۳۲,۹۶۱ ۳,۳۸۶ ۱,۹۷۳,۴۵۴ ۱,۵۰۰ ۱,۵۳۱,۰۳۷ ۳۹۲,۴۵۴ ۳۹۴,۱۹۵,۷۶۸,۸۳۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۵,۳۳۵ ۱,۰۰۳,۷۹۱ ۱۳۳,۹۸۷ ۱۴,۱۲۵ ۱,۹۷۰,۰۶۸ ۰ ۱,۵۲۹,۵۳۷ ۳۹۰,۵۶۸ ۳۹۲,۰۴۸,۵۸۲,۳۷۹