اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 491,707
تعداد واحدهای باقی مانده: 508,293
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 491,984,291,947
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,476
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,564
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,025,821
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,002,476 1,000,564 25,257 698 1,124,093 320 588,376 491,707 491,984,291,947
  2 1397/02/31 1,020,178 1,018,268 28,945 2,599 1,123,395 150 588,056 491,329 500,304,810,195
  3 1397/02/31 1,001,910 1,000,000 28,945 2,599 1,123,395 150 588,056 491,329 491,329,212,023
  4 1397/02/30 1,019,576 1,017,646 25,867 490 1,118,197 55 587,756 488,880 497,506,994,485
  5 1397/02/29 1,018,954 1,017,021 26,012 0 1,117,707 0 587,701 488,445 496,758,597,486
  6 1397/02/28 1,018,293 1,016,365 26,115 0 1,117,707 0 587,701 488,445 496,438,373,205
  7 1397/02/27 1,017,675 1,015,747 26,128 787 1,117,707 200 587,701 488,445 496,136,723,767
  8 1397/02/26 1,017,059 1,015,130 26,279 4,051 1,116,920 175 587,501 487,858 495,239,072,834
  9 1397/02/25 1,016,421 1,014,462 26,213 304 1,112,869 0 587,326 483,982 490,981,343,207
  10 1397/02/24 1,015,830 1,013,829 25,663 707 1,112,565 15,431 587,326 483,678 490,366,553,123
  11 1397/02/23 1,015,132 1,013,193 26,387 1 1,111,858 1,770 571,895 498,402 504,977,602,788
  12 1397/02/22 1,014,483 1,012,582 27,000 0 1,111,857 0 570,125 500,171 506,464,229,108
  13 1397/02/21 1,014,005 1,011,972 25,850 0 1,111,857 0 570,125 500,171 506,159,225,912
  14 1397/02/20 1,013,423 1,011,391 25,859 2 1,111,857 20,037 570,125 500,171 505,868,249,929
  15 1397/02/19 1,012,749 1,010,796 24,505 74 1,111,855 10 550,088 520,206 525,821,950,077
  16 1397/02/18 1,012,171 1,010,212 26,205 791 1,111,781 220 550,078 520,142 525,453,939,548
  17 1397/02/17 1,011,581 1,009,626 26,046 52 1,110,990 181 549,858 519,571 524,572,548,136
  18 1397/02/16 1,010,982 1,009,043 25,395 0 1,110,938 0 549,677 519,700 524,399,846,291
  19 1397/02/15 1,010,393 1,008,465 25,598 0 1,110,938 0 549,677 519,700 524,099,449,910
  20 1397/02/14 1,010,135 1,007,887 30,416 0 1,110,938 0 549,677 519,700 523,798,944,367
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق