صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۵,۴۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۸۴,۵۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۸,۵۵۵,۰۱۴,۳۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۴,۳۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۳,۲۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۳,۲۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹۴,۳۳۱ ۹۹۳,۲۱۵ ۰ ۱۹,۰۳۶ ۳,۳۲۹,۶۹۵ ۱۱,۸۶۹ ۲,۳۱۴,۲۵۰ ۱,۰۱۵,۴۴۵ ۱,۰۰۸,۵۵۵,۰۱۴,۳۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۹۹۳,۹۰۶ ۹۹۲,۷۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۱۰,۶۵۹ ۰ ۲,۳۰۲,۳۸۱ ۱,۰۰۸,۲۷۸ ۱,۰۰۰,۹۹۲,۳۲۰,۱۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۹۹۶,۹۸۵ ۹۹۵,۷۷۴ ۰ ۱۹,۹۹۱ ۳,۳۱۰,۶۵۹ ۶,۰۰۰ ۲,۳۰۲,۳۸۱ ۱,۰۰۸,۲۷۸ ۱,۰۰۴,۰۱۶,۵۳۷,۸۹۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۹۹۶,۶۵۰ ۹۹۵,۴۲۱ ۰ ۰ ۳,۲۹۰,۶۶۸ ۰ ۲,۲۹۶,۳۸۱ ۹۹۴,۲۸۷ ۹۸۹,۷۳۴,۴۴۸,۲۳۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۲,۰۴۱ ۱,۰۰۰,۶۹۵ ۰ ۰ ۳,۲۹۰,۶۶۸ ۰ ۲,۲۹۶,۳۸۱ ۹۹۴,۲۸۷ ۹۹۴,۹۷۷,۶۷۳,۰۴۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۱,۷۰۷ ۱,۰۰۰,۳۶۰ ۰ ۱۸,۸۲۸ ۳,۲۹۰,۶۶۸ ۲۷ ۲,۲۹۶,۳۸۱ ۹۹۴,۲۸۷ ۹۹۴,۶۴۵,۲۹۷,۰۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۹,۱۷۴ ۱,۰۱۷,۸۰۱ ۰ ۸,۵۶۵ ۳,۲۷۱,۸۴۰ ۵,۵۳۷ ۲,۲۹۶,۳۵۴ ۹۷۵,۴۸۶ ۹۹۲,۸۵۰,۹۱۹,۴۴۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۱,۳۷۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۸,۵۶۵ ۳,۲۷۱,۸۴۰ ۵,۵۳۷ ۲,۲۹۶,۳۵۴ ۹۷۵,۴۸۶ ۹۷۵,۴۸۶,۲۹۳,۱۶۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۱۵,۴۸۱ ۱,۰۱۴,۰۶۶ ۰ ۶,۸۲۰ ۳,۲۶۳,۲۷۵ ۱۳,۵۳۱ ۲,۲۹۰,۸۱۷ ۹۷۲,۴۵۸ ۹۸۶,۱۳۶,۷۶۷,۳۳۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۹,۶۲۳ ۱,۰۱۸,۳۲۳ ۰ ۱۲,۲۴۲ ۳,۲۵۶,۴۵۵ ۱,۰۸۶ ۲,۲۷۷,۲۸۶ ۹۷۹,۱۶۹ ۹۹۷,۱۰۹,۸۸۷,۴۴۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۹,۱۰۸ ۱,۰۱۷,۷۴۰ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۵,۱۸۵,۱۴۶,۱۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۶,۶۲۶ ۱,۰۱۵,۲۲۳ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۲,۷۴۸,۵۷۸,۶۷۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۴,۰۷۲ ۱,۰۱۲,۶۶۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۰,۲۷۶,۴۰۹,۳۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۱,۵۱۹ ۱,۰۱۰,۱۱۶ ۰ ۱۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۱۵ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۷۷,۸۰۵,۴۹۴,۵۲۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۸,۹۶۱ ۱,۰۰۷,۵۵۸ ۰ ۱,۹۹۳ ۳,۲۴۴,۲۰۳ ۳۰,۱۰۰ ۲,۲۷۶,۱۸۵ ۹۶۸,۰۱۸ ۹۷۵,۳۳۴,۰۴۷,۳۷۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۶,۷۰۶ ۱,۰۰۵,۲۷۲ ۰ ۴۹۷ ۳,۲۴۲,۲۱۰ ۵۹۲ ۲,۲۴۶,۰۸۵ ۹۹۶,۱۲۵ ۱,۰۰۱,۳۷۶,۹۷۳,۱۷۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۵,۰۰۷ ۱,۰۰۳,۶۱۸ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۲۳۶ ۲,۲۴۵,۴۹۳ ۹۹۶,۲۲۰ ۹۹۹,۸۲۴,۷۷۹,۳۱۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۲,۸۱۱ ۱,۰۰۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۱,۶۷۸ ۲,۲۴۵,۲۵۷ ۹۹۶,۴۵۶ ۹۹۷,۹۲۷,۲۷۶,۹۸۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۲,۱۶۸ ۱,۰۰۱,۰۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۰ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۹۸,۱۳۴ ۹۹۹,۱۸۱,۳۲۰,۳۹۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۱,۳۰۷ ۱,۰۰۰,۱۱۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۰ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۹۸,۱۳۴ ۹۹۸,۲۵۳,۱۱۸,۷۷۲