صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۱,۰۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۸,۹۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۹,۵۵۴,۸۸۳,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۸۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۰,۲۸۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱,۰۲۲,۱۳۱ ۱,۰۱۸,۸۹۴ ۱۲۱,۳۹۱ ۴ ۲,۱۲۳,۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۶۷۹ ۴۵۱,۰۳۳ ۴۵۹,۵۵۴,۸۸۳,۲۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۲۱,۴۱۶ ۱,۰۱۸,۲۴۳ ۱۲۱,۷۵۸ ۰ ۲,۱۲۳,۹۰۸ ۰ ۱,۶۰۱,۶۷۹ ۴۷۱,۰۲۹ ۴۷۹,۶۲۲,۰۴۸,۱۳۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۲۰,۸۳۹ ۱,۰۱۷,۵۹۵ ۱۲۷,۳۲۲ ۰ ۲,۱۲۳,۹۰۸ ۰ ۱,۶۰۱,۶۷۹ ۴۷۱,۰۲۹ ۴۷۹,۳۱۶,۸۶۲,۱۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۲۰,۱۸۶ ۱,۰۱۶,۹۴۳ ۱۲۷,۵۱۰ ۰ ۲,۱۲۳,۹۰۸ ۰ ۱,۶۰۱,۶۷۹ ۴۷۱,۰۲۹ ۴۷۹,۰۰۹,۵۸۸,۴۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۹,۵۳۴ ۱,۰۱۶,۲۹۱ ۱۲۷,۷۸۶ ۲,۲۱۷ ۲,۱۲۳,۹۰۸ ۰ ۱,۶۰۱,۶۷۹ ۴۷۱,۰۲۹ ۴۷۸,۷۰۲,۳۱۱,۶۴۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۸,۸۹۷ ۱,۰۱۵,۶۳۹ ۱۲۸,۶۵۴ ۵۹۰ ۲,۱۲۱,۶۹۱ ۲۰۰ ۱,۶۰۱,۶۷۹ ۴۶۸,۸۱۲ ۴۷۶,۱۴۳,۶۴۱,۹۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۸,۲۷۳ ۱,۰۱۴,۹۸۹ ۱۳۱,۹۹۸ ۲,۹۳۸ ۲,۱۲۱,۱۰۱ ۱,۸۳۵ ۱,۶۰۱,۴۷۹ ۴۶۸,۴۲۲ ۴۷۵,۴۴۳,۲۵۴,۰۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۷,۶۸۳ ۱,۰۱۴,۳۳۸ ۱۳۶,۱۴۶ ۲,۶۱۱ ۲,۱۱۸,۱۶۳ ۸۰ ۱,۵۹۹,۶۴۴ ۴۶۷,۳۱۹ ۴۷۴,۰۱۹,۵۹۹,۰۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۷,۱۱۸ ۱,۰۱۳,۶۸۹ ۱۴۱,۵۸۱ ۴۲۸ ۲,۱۱۵,۵۵۲ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۷۸۸ ۴۷۱,۱۵۰,۶۳۴,۹۶۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۰۳۸ ۱۴۴,۴۵۳ ۰ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۷۰,۴۱۴,۲۹۲,۹۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۵,۲۷۱ ۱,۰۱۲,۳۸۲ ۱۳۸,۲۲۲ ۰ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۷۰,۱۰۹,۷۴۴,۱۹۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۴,۶۱۹ ۱,۰۱۱,۷۳۱ ۱۳۸,۵۹۱ ۵۹۳ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۲۹۸ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۶۹,۸۰۷,۴۴۳,۸۶۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۳,۹۶۹ ۱,۰۱۱,۰۷۹ ۱۳۸,۹۲۸ ۰ ۲,۱۱۴,۵۳۱ ۴۷۰ ۱,۵۹۹,۲۶۶ ۴۶۴,۰۶۵ ۴۶۹,۲۰۶,۴۴۴,۴۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۳,۳۲۹ ۱,۰۱۰,۴۲۹ ۱۳۲,۵۸۱ ۱,۳۳۴ ۲,۱۱۴,۵۳۱ ۲۰۰ ۱,۵۹۸,۷۹۶ ۴۶۴,۵۳۵ ۴۶۹,۳۷۹,۶۴۱,۷۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۲,۴۷۵ ۱,۰۰۹,۷۸۰ ۱۳۶,۳۴۱ ۶۹۶ ۲,۱۱۳,۱۹۷ ۵۹۳ ۱,۵۹۸,۵۹۶ ۴۶۳,۴۰۱ ۴۶۷,۹۳۲,۹۵۵,۴۷۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۱,۷۷۲ ۱,۰۰۹,۱۲۸ ۱۳۳,۹۵۸ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۳۳۸ ۱,۵۹۸,۰۰۳ ۴۶۳,۲۹۸ ۴۶۷,۵۲۶,۸۵۱,۳۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۱,۱۲۲ ۱,۰۰۸,۴۷۶ ۱۳۴,۲۱۸ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۷,۵۶۵,۶۳۱,۹۳۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۰,۴۵۵ ۱,۰۰۷,۸۲۴ ۱۳۲,۹۳۶ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۷,۲۶۳,۶۲۱,۰۶۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۹,۸۰۲ ۱,۰۰۷,۱۷۲ ۱۳۳,۱۹۰ ۸۶۶ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۶,۹۶۱,۰۶۳,۵۱۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۹,۱۵۵ ۱,۰۰۶,۵۲۰ ۱۳۳,۶۹۰ ۸۵ ۲,۱۱۱,۶۳۵ ۶۰۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۲,۷۷۰ ۴۶۵,۷۸۷,۰۵۱,۹۹۶