اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 459,716
تعداد واحدهای باقی مانده: 540,284
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 460,243,343,342
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,088
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,147
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,101,429
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 1,003,088 1,001,147 100,282 49 1,802,194 503 1,294,140 459,716 460,243,343,342
  2 1398/02/02 1,002,727 1,000,768 101,543 0 1,802,145 0 1,293,637 460,170 460,523,464,319
  3 1398/02/01 1,002,350 1,000,388 102,154 213 1,802,145 4,951 1,293,637 460,170 460,348,581,489
  4 1398/01/31 1,021,944 1,020,002 101,113 0 1,801,932 0 1,288,686 464,908 474,207,242,999
  5 1398/01/31 1,001,942 1,000,000 101,113 0 1,801,932 0 1,288,686 464,908 464,908,153,183
  6 1398/01/30 1,020,493 1,018,590 100,610 0 1,801,932 0 1,288,686 464,908 473,550,758,605
  7 1398/01/29 1,018,931 1,017,031 101,787 220 1,801,932 0 1,288,686 464,908 472,825,693,516
  8 1398/01/28 1,017,372 1,015,472 103,013 984 1,801,712 0 1,288,686 464,688 471,877,846,353
  9 1398/01/27 1,015,833 1,013,914 105,092 925 1,800,728 50,679 1,288,686 463,704 470,156,149,996
  10 1398/01/26 1,014,124 1,012,384 95,808 1,788 1,799,803 1,024 1,238,007 513,458 519,816,646,813
  11 1398/01/25 1,012,597 1,010,884 101,081 50 1,798,015 104,000 1,236,983 512,694 518,273,925,516
  12 1398/01/24 1,011,007 1,009,577 85,221 0 1,797,965 0 1,132,983 616,644 622,549,877,661
  13 1398/01/23 1,011,242 1,009,718 84,408 0 1,797,965 0 1,132,983 616,644 622,636,832,665
  14 1398/01/22 1,011,422 1,009,898 83,805 108 1,797,965 0 1,132,983 616,644 622,747,337,397
  15 1398/01/21 1,011,543 1,010,017 83,277 44 1,797,857 0 1,132,983 616,536 622,711,858,193
  16 1398/01/20 1,011,666 1,010,165 80,438 165 1,797,813 241 1,132,983 616,492 622,758,354,059
  17 1398/01/19 1,011,797 1,010,318 77,951 2,987 1,797,648 100 1,132,742 616,568 622,929,476,954
  18 1398/01/18 1,011,007 1,009,510 75,017 179 1,794,661 0 1,132,642 613,681 619,516,917,123
  19 1398/01/17 1,010,195 1,008,710 74,459 0 1,794,482 0 1,132,642 613,502 618,845,318,196
  20 1398/01/16 1,009,402 1,007,910 74,713 0 1,794,482 0 1,132,642 613,502 618,354,516,734