صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۸,۴۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۱,۵۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۵,۴۴۳,۲۵۴,۰۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۲۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۹۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۹۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۸,۲۷۳ ۱,۰۱۴,۹۸۹ ۱۳۱,۹۹۸ ۲,۹۳۸ ۲,۱۲۱,۱۰۱ ۱,۸۳۵ ۱,۶۰۱,۴۷۹ ۴۶۸,۴۲۲ ۴۷۵,۴۴۳,۲۵۴,۰۹۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۷,۶۸۳ ۱,۰۱۴,۳۳۸ ۱۳۶,۱۴۶ ۲,۶۱۱ ۲,۱۱۸,۱۶۳ ۸۰ ۱,۵۹۹,۶۴۴ ۴۶۷,۳۱۹ ۴۷۴,۰۱۹,۵۹۹,۰۱۶
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۷,۱۱۸ ۱,۰۱۳,۶۸۹ ۱۴۱,۵۸۱ ۴۲۸ ۲,۱۱۵,۵۵۲ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۷۸۸ ۴۷۱,۱۵۰,۶۳۴,۹۶۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۰۳۸ ۱۴۴,۴۵۳ ۰ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۷۰,۴۱۴,۲۹۲,۹۱۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۵,۲۷۱ ۱,۰۱۲,۳۸۲ ۱۳۸,۲۲۲ ۰ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۰ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۷۰,۱۰۹,۷۴۴,۱۹۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۴,۶۱۹ ۱,۰۱۱,۷۳۱ ۱۳۸,۵۹۱ ۵۹۳ ۲,۱۱۵,۱۲۴ ۲۹۸ ۱,۵۹۹,۵۶۴ ۴۶۴,۳۶۰ ۴۶۹,۸۰۷,۴۴۳,۸۶۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۳,۹۶۹ ۱,۰۱۱,۰۷۹ ۱۳۸,۹۲۸ ۰ ۲,۱۱۴,۵۳۱ ۴۷۰ ۱,۵۹۹,۲۶۶ ۴۶۴,۰۶۵ ۴۶۹,۲۰۶,۴۴۴,۴۶۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۳,۳۲۹ ۱,۰۱۰,۴۲۹ ۱۳۲,۵۸۱ ۱,۳۳۴ ۲,۱۱۴,۵۳۱ ۲۰۰ ۱,۵۹۸,۷۹۶ ۴۶۴,۵۳۵ ۴۶۹,۳۷۹,۶۴۱,۷۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۲,۴۷۵ ۱,۰۰۹,۷۸۰ ۱۳۶,۳۴۱ ۶۹۶ ۲,۱۱۳,۱۹۷ ۵۹۳ ۱,۵۹۸,۵۹۶ ۴۶۳,۴۰۱ ۴۶۷,۹۳۲,۹۵۵,۴۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۱,۷۷۲ ۱,۰۰۹,۱۲۸ ۱۳۳,۹۵۸ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۳۳۸ ۱,۵۹۸,۰۰۳ ۴۶۳,۲۹۸ ۴۶۷,۵۲۶,۸۵۱,۳۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۱,۱۲۲ ۱,۰۰۸,۴۷۶ ۱۳۴,۲۱۸ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۷,۵۶۵,۶۳۱,۹۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۰,۴۵۵ ۱,۰۰۷,۸۲۴ ۱۳۲,۹۳۶ ۰ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۷,۲۶۳,۶۲۱,۰۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۹,۸۰۲ ۱,۰۰۷,۱۷۲ ۱۳۳,۱۹۰ ۸۶۶ ۲,۱۱۲,۵۰۱ ۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۳,۶۳۶ ۴۶۶,۹۶۱,۰۶۳,۵۱۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۹,۱۵۵ ۱,۰۰۶,۵۲۰ ۱۳۳,۶۹۰ ۸۵ ۲,۱۱۱,۶۳۵ ۶۰۰ ۱,۵۹۷,۶۶۵ ۴۶۲,۷۷۰ ۴۶۵,۷۸۷,۰۵۱,۹۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۰۸,۴۲۷ ۱,۰۰۵,۸۷۰ ۱۳۷,۲۴۹ ۵۰ ۲,۱۱۱,۵۵۰ ۳,۱۷۸ ۱,۵۹۷,۰۶۵ ۴۶۳,۲۸۵ ۴۶۶,۰۰۴,۵۰۸,۴۰۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۰۷,۷۷۷ ۱,۰۰۵,۲۱۸ ۱۳۹,۹۰۳ ۱,۵۵۴ ۲,۱۱۱,۵۰۰ ۲۹۵ ۱,۵۹۳,۸۸۷ ۴۶۶,۴۱۳ ۴۶۸,۸۴۶,۸۲۷,۷۴۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۰۷,۱۱۹ ۱,۰۰۴,۵۶۶ ۱۴۰,۸۲۲ ۲,۳۶۳ ۲,۱۰۹,۹۴۶ ۰ ۱,۵۹۳,۵۹۲ ۴۶۵,۱۵۴ ۴۶۷,۲۷۸,۱۲۴,۸۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۶,۳۴۰ ۱,۰۰۳,۹۱۲ ۱۳۷,۰۲۲ ۰ ۲,۱۰۷,۵۸۳ ۰ ۱,۵۹۳,۵۹۲ ۴۶۲,۷۹۱ ۴۶۴,۶۰۱,۳۷۲,۶۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۵,۶۰۴ ۱,۰۰۳,۲۶۰ ۱۳۳,۵۶۶ ۰ ۲,۱۰۷,۵۸۳ ۰ ۱,۵۹۳,۵۹۲ ۴۶۲,۷۹۱ ۴۶۴,۲۹۹,۸۱۹,۱۵۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۴,۹۵۲ ۱,۰۰۲,۶۰۹ ۱۳۳,۸۲۰ ۵,۳۰۸ ۲,۱۰۷,۵۸۳ ۲,۰۵۰ ۱,۵۹۳,۵۹۲ ۴۶۲,۷۹۱ ۴۶۳,۹۹۸,۱۹۲,۴۹۵