اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 379,596
تعداد واحدهای باقی مانده: 620,404
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 386,471,282,447
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,020,225
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,112
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,152,512
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 1,020,225 1,018,112 134,400 1,976 1,895,642 112 1,467,954 379,596 386,471,282,447
  2 1398/03/27 1,019,833 1,017,483 135,503 2,154 1,893,666 705 1,467,842 377,732 384,335,885,778
  3 1398/03/26 1,019,195 1,016,857 133,925 911 1,891,512 1,478 1,467,137 376,283 382,625,814,895
  4 1398/03/25 1,018,541 1,016,232 137,121 0 1,890,601 0 1,465,659 376,850 382,966,997,923
  5 1398/03/24 1,017,928 1,015,608 138,322 0 1,890,601 0 1,465,659 376,850 382,731,878,263
  6 1398/03/23 1,017,300 1,014,981 138,496 5,013 1,890,601 0 1,465,659 376,850 382,495,590,711
  7 1398/03/22 1,016,705 1,014,354 140,508 301 1,885,588 0 1,465,659 371,837 377,174,429,160
  8 1398/03/21 1,015,750 1,013,730 145,399 93 1,885,287 489 1,465,659 371,536 376,637,136,757
  9 1398/03/20 1,015,257 1,013,106 137,950 17,343 1,885,194 606 1,465,170 371,932 376,806,681,902
  10 1398/03/19 1,014,754 1,012,482 146,166 49 1,867,851 791 1,464,564 355,195 359,628,408,595
  11 1398/03/18 1,013,922 1,011,856 144,457 0 1,867,802 0 1,463,773 355,937 360,157,028,474
  12 1398/03/17 1,013,286 1,011,237 142,904 0 1,867,802 0 1,463,773 355,937 359,936,726,781
  13 1398/03/16 1,012,661 1,010,612 143,091 0 1,867,802 0 1,463,773 355,937 359,714,379,204
  14 1398/03/15 1,012,036 1,009,988 143,277 0 1,867,802 0 1,463,773 355,937 359,492,175,285
  15 1398/03/14 1,011,094 1,009,047 143,781 445 1,867,802 6,542 1,463,773 355,937 359,157,225,632
  16 1398/03/13 1,010,119 1,008,107 141,852 881 1,867,357 30 1,457,231 362,034 364,969,091,285
  17 1398/03/12 1,009,130 1,007,163 137,732 397 1,866,476 10 1,457,201 361,183 363,770,154,445
  18 1398/03/11 1,008,177 1,006,222 136,853 0 1,866,079 0 1,457,191 360,796 363,040,970,290
  19 1398/03/10 1,007,271 1,005,281 139,150 0 1,866,079 0 1,457,191 360,796 362,701,226,761
  20 1398/03/09 1,006,531 1,004,541 139,488 2,472 1,866,079 300 1,457,191 360,796 362,434,422,787