صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۹,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۵۵,۷۸۹,۹۳۹,۰۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۹,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۶,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۶,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۰۵۹,۹۱۸ ۱,۰۵۶,۱۵۱ ۰ ۰ ۲,۹۹۷,۵۷۰ ۶ ۱,۹۹۷,۹۱۲ ۹۹۹,۶۵۸ ۱,۰۵۵,۷۸۹,۹۳۹,۰۳۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۰۵۲,۲۲۰ ۱,۰۴۸,۵۰۳ ۰ ۱۹۵ ۲,۹۹۷,۵۷۰ ۳۳۴ ۱,۹۹۷,۹۰۶ ۹۹۹,۶۶۴ ۱,۰۴۸,۱۵۰,۳۴۹,۱۸۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۰۵۱,۶۸۳ ۱,۰۴۸,۰۹۱ ۰ ۷ ۲,۹۹۷,۳۷۵ ۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۸۰۳ ۱,۰۴۷,۸۸۴,۵۰۳,۸۹۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۵۰,۶۹۷ ۱,۰۴۷,۰۲۸ ۰ ۰ ۲,۹۹۷,۳۶۸ ۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۷۹۶ ۱,۰۴۶,۸۱۴,۸۵۹,۱۰۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۳۷,۶۵۷ ۱,۰۳۴,۱۴۴ ۱- ۰ ۲,۹۹۷,۳۶۸ ۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۷۹۶ ۱,۰۳۳,۹۳۲,۵۵۶,۵۴۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۳۷,۲۹۸ ۱,۰۳۳,۷۸۵ ۰ ۰ ۲,۹۹۷,۳۶۸ ۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۷۹۶ ۱,۰۳۳,۵۷۴,۰۳۷,۱۸۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۳۶,۹۴۰ ۱,۰۳۳,۴۲۷ ۰ ۰ ۲,۹۹۷,۳۶۸ ۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۷۹۶ ۱,۰۳۳,۲۱۵,۹۷۶,۲۶۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۳۶,۵۳۰ ۱,۰۳۳,۰۱۷ ۰ ۹۶۵ ۲,۹۹۷,۳۶۸ ۱,۰۰۰ ۱,۹۹۷,۵۷۲ ۹۹۹,۷۹۶ ۱,۰۳۲,۸۰۶,۲۹۲,۴۲۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۳۶,۱۶۱ ۱,۰۳۲,۶۴۸ ۰ ۰ ۲,۹۹۶,۴۰۳ ۰ ۱,۹۹۶,۵۷۲ ۹۹۹,۸۳۱ ۱,۰۳۲,۴۷۳,۸۶۹,۵۱۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۳۴,۵۸۰ ۱,۰۳۱,۰۹۷ ۰ ۲,۹۲۴ ۲,۹۹۶,۴۰۳ ۲۷۹ ۱,۹۹۶,۵۷۲ ۹۹۹,۸۳۱ ۱,۰۳۰,۹۲۲,۸۶۲,۹۵۱
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۲۵,۸۰۳ ۱,۰۲۲,۴۱۳ ۰ ۰ ۲,۹۹۳,۴۷۹ ۰ ۱,۹۹۶,۲۹۳ ۹۹۷,۱۸۶ ۱,۰۱۹,۵۳۵,۶۸۵,۸۲۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۱۷,۶۳۴ ۱,۰۱۴,۲۹۸ ۱- ۰ ۲,۹۹۳,۴۷۹ ۰ ۱,۹۹۶,۲۹۳ ۹۹۷,۱۸۶ ۱,۰۱۱,۴۴۳,۳۰۰,۸۶۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۱۷,۲۷۸ ۱,۰۱۳,۹۴۲ ۰ ۱۱,۶۳۶ ۲,۹۹۳,۴۷۹ ۱۴,۳۳۷ ۱,۹۹۶,۲۹۳ ۹۹۷,۱۸۶ ۱,۰۱۱,۰۸۹,۰۳۹,۳۶۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۱۶,۸۷۵ ۱,۰۱۳,۵۴۸ ۰ ۹۶۸ ۲,۹۸۱,۸۴۳ ۸۴۱ ۱,۹۸۱,۹۵۶ ۹۹۹,۸۸۷ ۱,۰۱۳,۴۳۳,۵۰۹,۵۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۹,۲۲۸ ۱,۰۰۵,۹۸۴ ۰ ۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۰۵,۷۴۲,۷۳۵,۶۴۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۵,۱۷۵ ۱,۰۰۱,۹۹۵ ۰ ۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۰۱,۷۵۴,۱۵۰,۷۴۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۴,۸۲۱ ۱,۰۰۱,۶۴۰ ۰ ۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۲۴,۳۶۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۴,۴۴۱ ۱,۰۰۱,۲۶۱ ۰ ۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۰۱,۰۲۰,۳۱۲,۵۹۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۴,۰۸۹ ۱,۰۰۰,۹۰۸ ۰ ۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۰۰,۶۶۸,۰۲۰,۸۳۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۵۳,۵۳۵ ۱,۰۵۰,۳۵۵ ۱- ۹۴۰ ۲,۹۸۰,۸۷۵ ۰ ۱,۹۸۱,۱۱۵ ۹۹۹,۷۶۰ ۱,۰۵۰,۱۰۲,۴۵۸,۶۹۹