امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 457,615
تعداد واحدهای باقی مانده: 542,385
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,529,006,751
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,980
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,924
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,082,707
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 1,014,980 1,012,924 69,783 0 1,369,703 307 869,155 457,615 463,529,006,751
  2 1397/08/21 1,014,503 1,012,449 68,442 2,574 1,369,703 11,231 868,848 457,922 463,622,829,005
  3 1397/08/20 1,013,656 1,011,649 63,827 2,467 1,367,129 10 857,617 466,579 472,014,123,238
  4 1397/08/19 1,013,091 1,011,051 65,675 0 1,364,662 0 857,607 464,122 469,251,190,261
  5 1397/08/18 1,012,503 1,010,452 66,013 0 1,364,662 0 857,607 464,122 468,972,963,343
  6 1397/08/17 1,011,907 1,009,856 66,243 0 1,364,662 0 857,607 464,122 468,696,421,862
  7 1397/08/16 1,010,841 1,008,791 66,942 49 1,364,662 0 857,607 464,122 468,202,077,586
  8 1397/08/15 1,010,475 1,008,425 66,950 1,188 1,364,613 3,781 857,607 464,073 467,983,002,360
  9 1397/08/14 1,009,889 1,007,851 65,189 319 1,363,425 4,977 853,826 466,666 470,329,724,579
  10 1397/08/13 1,009,259 1,007,247 62,981 4,641 1,363,106 0 848,849 471,324 474,739,551,907
  11 1397/08/12 1,008,700 1,006,648 65,449 0 1,358,465 0 848,849 466,683 469,785,315,531
  12 1397/08/11 1,008,091 1,006,016 66,333 0 1,358,465 0 848,849 466,683 469,490,572,023
  13 1397/08/10 1,007,720 1,005,645 66,333 119 1,358,465 0 848,849 466,683 469,317,446,494
  14 1397/08/09 1,007,350 1,005,274 66,349 0 1,358,346 0 848,849 466,564 469,024,528,197
  15 1397/08/08 1,006,877 1,004,802 66,837 42 1,358,346 0 848,849 466,564 468,804,418,907
  16 1397/08/07 1,006,277 1,004,202 67,076 9,332 1,358,304 0 848,849 466,522 468,482,152,272
  17 1397/08/06 1,005,577 1,003,601 67,145 18,058 1,348,972 0 848,849 457,190 458,836,412,204
  18 1397/08/05 1,005,036 1,003,000 69,055 0 1,330,914 0 848,849 439,132 440,449,334,561
  19 1397/08/04 1,004,401 1,002,360 69,446 0 1,330,914 0 848,849 439,132 440,168,283,640
  20 1397/08/03 1,003,812 1,001,770 69,668 25,157 1,330,914 209 848,849 439,132 439,909,460,267