اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 644,865
تعداد واحدهای باقی مانده: 355,135
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 645,230,541,787
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,192
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,567
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,388
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,002,192 1,000,567 11,821 179 1,036,572 310 350,987 644,865 645,230,541,787
  2 1396/11/30 1,019,216 1,017,591 12,007 440 1,036,393 1,636 350,677 644,996 656,342,285,030
  3 1396/11/30 1,001,625 1,000,000 12,007 440 1,036,393 1,636 350,677 644,996 644,996,160,394
  4 1396/11/29 1,018,639 1,017,001 6,667 0 1,035,513 306 347,405 646,192 657,178,183,602
  5 1396/11/28 1,017,936 1,016,277 436- 0 1,035,513 0 347,099 646,498 657,020,756,967
  6 1396/11/27 1,017,430 1,015,622 8,719 0 1,035,513 0 347,099 646,498 656,597,390,682
  7 1396/11/26 1,016,779 1,014,971 8,735 50 1,035,513 56 347,099 646,498 656,176,907,425
  8 1396/11/25 1,016,137 1,014,329 8,281 816 1,035,463 634 347,043 646,504 655,767,540,540
  9 1396/11/24 1,015,494 1,013,694 9,657 29 1,034,647 1,864 346,409 646,322 655,172,468,840
  10 1396/11/23 1,014,804 1,013,049 9,368 0 1,034,618 0 344,545 648,157 656,614,951,780
  11 1396/11/22 1,014,181 1,012,429 11,185 0 1,034,618 0 344,545 648,157 656,212,627,851
  12 1396/11/21 1,013,618 1,011,865 10,801 0 1,034,618 0 344,545 648,157 655,847,609,977
  13 1396/11/20 1,013,097 1,011,309 11,328 0 1,034,618 0 344,545 648,157 655,486,760,092
  14 1396/11/19 1,012,514 1,010,727 11,349 2,000 1,034,618 5,838 344,545 648,157 655,109,464,712
  15 1396/11/18 1,011,931 1,010,154 10,680 871 1,032,618 1,003 338,707 651,995 658,615,322,325
  16 1396/11/17 1,011,201 1,009,604 11,652 0 1,031,747 130 337,704 652,127 658,390,020,958
  17 1396/11/16 1,010,633 1,009,045 10,569 85 1,031,747 2,331 337,574 652,257 658,156,458,652
  18 1396/11/15 1,010,067 1,008,484 12,474 499 1,031,662 210 335,243 654,503 660,055,668,382
  19 1396/11/14 1,009,496 1,007,913 11,152 0 1,031,163 0 335,033 654,214 659,390,858,858
  20 1396/11/13 1,008,934 1,007,344 13,258 0 1,031,163 0 335,033 654,214 659,018,790,688
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق