صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۹,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۲۰,۸۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۷,۱۰۹,۸۸۷,۴۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۶۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۳۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۳۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۹,۶۲۳ ۱,۰۱۸,۳۲۳ ۰ ۱۲,۲۴۲ ۳,۲۵۶,۴۵۵ ۱,۰۸۶ ۲,۲۷۷,۲۸۶ ۹۷۹,۱۶۹ ۹۹۷,۱۰۹,۸۸۷,۴۴۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۹,۱۰۸ ۱,۰۱۷,۷۴۰ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۵,۱۸۵,۱۴۶,۱۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۶,۶۲۶ ۱,۰۱۵,۲۲۳ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۲,۷۴۸,۵۷۸,۶۷۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۴,۰۷۲ ۱,۰۱۲,۶۶۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۰ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۸۰,۲۷۶,۴۰۹,۳۶۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۱,۵۱۹ ۱,۰۱۰,۱۱۶ ۰ ۱۰ ۳,۲۴۴,۲۱۳ ۱۵ ۲,۲۷۶,۲۰۰ ۹۶۸,۰۱۳ ۹۷۷,۸۰۵,۴۹۴,۵۲۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۸,۹۶۱ ۱,۰۰۷,۵۵۸ ۰ ۱,۹۹۳ ۳,۲۴۴,۲۰۳ ۳۰,۱۰۰ ۲,۲۷۶,۱۸۵ ۹۶۸,۰۱۸ ۹۷۵,۳۳۴,۰۴۷,۳۷۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۶,۷۰۶ ۱,۰۰۵,۲۷۲ ۰ ۴۹۷ ۳,۲۴۲,۲۱۰ ۵۹۲ ۲,۲۴۶,۰۸۵ ۹۹۶,۱۲۵ ۱,۰۰۱,۳۷۶,۹۷۳,۱۷۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۵,۰۰۷ ۱,۰۰۳,۶۱۸ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۲۳۶ ۲,۲۴۵,۴۹۳ ۹۹۶,۲۲۰ ۹۹۹,۸۲۴,۷۷۹,۳۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۲,۸۱۱ ۱,۰۰۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۱,۶۷۸ ۲,۲۴۵,۲۵۷ ۹۹۶,۴۵۶ ۹۹۷,۹۲۷,۲۷۶,۹۸۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۲,۱۶۸ ۱,۰۰۱,۰۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۰ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۹۸,۱۳۴ ۹۹۹,۱۸۱,۳۲۰,۳۹۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۱,۳۰۷ ۱,۰۰۰,۱۱۹ ۰ ۰ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۰ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۹۸,۱۳۴ ۹۹۸,۲۵۳,۱۱۸,۷۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۰,۹۶۲ ۹۹۹,۷۷۴ ۰ ۱۱,۵۹۱ ۳,۲۴۱,۷۱۳ ۰ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۹۸,۱۳۴ ۹۹۷,۹۰۸,۵۱۲,۳۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۰,۶۱۷ ۹۹۹,۴۱۵ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۱۲۲ ۲۹ ۲,۲۴۳,۵۷۹ ۹۸۶,۵۴۳ ۹۸۵,۹۶۶,۱۱۸,۳۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۰,۲۳۰ ۹۹۹,۰۵۳ ۰ ۱,۳۹۴ ۳,۲۳۰,۱۲۲ ۳,۱۵۵ ۲,۲۴۳,۵۵۰ ۹۸۶,۵۷۲ ۹۸۵,۶۳۷,۴۲۳,۳۰۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۰,۷۱۹ ۹۹۹,۵۶۳ ۱,۱۹۵- ۱,۱۴۸ ۳,۲۲۸,۷۲۸ ۰ ۲,۲۴۰,۳۹۵ ۹۸۸,۳۳۳ ۹۸۷,۹۰۰,۷۷۱,۴۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۰۰۰,۵۸۹ ۹۹۹,۳۱۵ ۱,۱۹۶- ۹۰۴ ۳,۲۲۷,۵۸۰ ۴,۰۹۶ ۲,۲۴۰,۳۹۵ ۹۸۷,۱۸۵ ۹۸۶,۵۰۸,۶۷۳,۰۶۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱,۰۰۰,۰۴۲ ۹۹۸,۸۷۸ ۱,۱۹۲- ۰ ۳,۲۲۶,۶۷۶ ۰ ۲,۲۳۶,۲۹۹ ۹۹۰,۳۷۷ ۹۸۹,۲۶۵,۶۳۲,۳۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۹۹۸,۶۹۲ ۹۹۷,۵۱۲ ۱,۱۹۳- ۰ ۳,۲۲۶,۶۷۶ ۰ ۲,۲۳۶,۲۹۹ ۹۹۰,۳۷۷ ۹۸۷,۹۱۲,۶۶۴,۷۸۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۹۹۸,۳۴۶ ۹۹۷,۱۶۵ ۱,۱۹۲- ۴,۱۲۱ ۳,۲۲۶,۶۷۶ ۴۷۵ ۲,۲۳۶,۲۹۹ ۹۹۰,۳۷۷ ۹۸۷,۵۶۹,۷۶۰,۲۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۹۹۸,۰۰۰ ۹۹۶,۸۱۵ ۱,۱۹۷- ۵,۷۹۱ ۳,۲۲۲,۵۵۵ ۵۵ ۲,۲۳۵,۸۲۴ ۹۸۶,۷۳۱ ۹۸۳,۵۸۸,۲۴۵,۲۹۰