صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۶,۹۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۸۳,۰۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۶,۹۷۷,۸۳۴,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۸۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۰۲۲,۸۶۷ ۱,۰۲۰,۹۶۸ ۱,۰۲۰,۹۶۸ ۰ ۰ ۴,۲۳۲,۸۲۴ ۰ ۳,۶۱۵,۸۴۶ ۶۱۶,۹۷۸ ۶۲۹,۹۱۴,۶۲۸,۹۳۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۱,۸۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴,۲۳۲,۸۲۴ ۰ ۳,۶۱۵,۸۴۶ ۶۱۶,۹۷۸ ۶۱۶,۹۷۷,۸۳۴,۲۳۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱,۰۲۲,۲۶۵ ۱,۰۲۰,۳۶۶ ۱,۰۲۰,۳۶۶ ۰ ۸۰۲ ۴,۲۳۲,۸۲۴ ۳۲۷ ۳,۶۱۵,۸۴۶ ۶۱۶,۹۷۸ ۶۲۹,۵۴۳,۱۲۰,۳۳۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱,۰۲۲,۰۳۶ ۱,۰۲۰,۱۳۴ ۱,۰۲۰,۱۳۴ ۰ ۲,۳۴۷ ۴,۲۳۲,۰۲۲ ۲۴۴ ۳,۶۱۵,۵۱۹ ۶۱۶,۵۰۳ ۶۲۸,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱,۰۲۴,۲۷۵ ۱,۰۲۲,۳۴۷ ۱,۰۲۲,۳۴۷ ۰ ۲ ۴,۲۲۹,۶۷۵ ۷,۴۰۱ ۳,۶۱۵,۲۷۵ ۶۱۴,۴۰۰ ۶۲۸,۱۳۰,۱۸۷,۱۲۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱,۰۲۱,۰۰۶ ۱,۰۱۹,۱۲۲ ۱,۰۱۹,۱۲۲ ۰ ۰ ۴,۲۲۹,۶۷۳ ۱ ۳,۶۰۷,۸۷۴ ۶۲۱,۷۹۹ ۶۳۳,۶۸۸,۸۶۶,۲۳۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۰۲۱,۶۳۱ ۱,۰۱۹,۷۴۳ ۱,۰۱۹,۷۴۳ ۰ ۱,۹۵۵ ۴,۲۲۹,۶۷۳ ۲,۱۶۳ ۳,۶۰۷,۸۷۳ ۶۲۱,۸۰۰ ۶۳۴,۰۷۶,۳۸۳,۸۳۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۰۲۲,۹۹۴ ۱,۰۲۱,۰۹۶ ۱,۰۲۱,۰۹۶ ۰ ۰ ۴,۲۲۷,۷۱۸ ۰ ۳,۶۰۵,۷۱۰ ۶۲۲,۰۰۸ ۶۳۵,۱۲۹,۶۲۳,۰۸۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۲,۴۹۸ ۱,۰۱۰,۶۵۲ ۱,۰۱۰,۶۵۲ ۰ ۰ ۴,۲۲۷,۷۱۸ ۰ ۳,۶۰۵,۷۱۰ ۶۲۲,۰۰۸ ۶۲۸,۶۳۳,۹۲۸,۳۱۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۲,۲۶۹ ۱,۰۱۰,۴۲۴ ۱,۰۱۰,۴۲۴ ۰ ۰ ۴,۲۲۷,۷۱۸ ۰ ۳,۶۰۵,۷۱۰ ۶۲۲,۰۰۸ ۶۲۸,۴۹۱,۷۵۵,۵۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۲,۰۴۱ ۱,۰۱۰,۱۹۶ ۱,۰۱۰,۱۹۶ ۰ ۹۸۴ ۴,۲۲۷,۷۱۸ ۱,۶۸۵ ۳,۶۰۵,۷۱۰ ۶۲۲,۰۰۸ ۶۲۸,۳۴۹,۸۱۶,۴۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۵,۴۴۷ ۱,۰۱۳,۴۷۵ ۱,۰۱۳,۴۷۵ ۰ ۱۹۷ ۴,۲۲۶,۷۳۴ ۱۱۰ ۳,۶۰۴,۰۲۵ ۶۲۲,۷۰۹ ۶۳۱,۰۹۹,۷۰۹,۰۷۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۰۲۲,۰۳۵ ۱,۰۲۰,۰۱۵ ۱,۰۲۰,۰۱۵ ۰ ۱۴۸ ۴,۲۲۶,۵۳۷ ۳۳۱ ۳,۶۰۳,۹۱۵ ۶۲۲,۶۲۲ ۶۳۵,۰۸۳,۷۵۴,۵۷۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۹,۶۶۴ ۱,۰۱۷,۶۴۷ ۱,۰۱۷,۶۴۷ ۰ ۱۶۹ ۴,۲۲۶,۳۸۹ ۸۶۸ ۳,۶۰۳,۵۸۴ ۶۲۲,۸۰۵ ۶۳۳,۷۹۵,۸۴۸,۲۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۰۲۱,۸۷۶ ۱,۰۱۹,۸۳۷ ۱,۰۱۹,۸۳۷ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۲۲۰ ۰ ۳,۶۰۲,۷۱۶ ۶۲۳,۵۰۴ ۶۳۵,۸۷۲,۶۳۱,۳۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۰۲۷,۰۱۰ ۱,۰۲۴,۹۳۴ ۱,۰۲۴,۹۳۴ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۲۲۰ ۰ ۳,۶۰۲,۷۱۶ ۶۲۳,۵۰۴ ۶۳۹,۰۵۰,۳۱۸,۶۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۰۲۶,۷۸۷ ۱,۰۲۴,۷۱۰ ۱,۰۲۴,۷۱۰ ۰ ۷۷ ۴,۲۲۶,۲۲۰ ۲۷ ۳,۶۰۲,۷۱۶ ۶۲۳,۵۰۴ ۶۳۸,۹۱۱,۰۷۱,۲۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۰۲۶,۵۶۳ ۱,۰۲۴,۴۸۷ ۱,۰۲۴,۴۸۷ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۱۴۳ ۰ ۳,۶۰۲,۶۸۹ ۶۲۳,۴۵۴ ۶۳۸,۷۲۰,۶۱۲,۳۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱,۰۲۱,۷۷۱ ۱,۰۱۹,۷۲۴ ۱,۰۱۹,۷۲۴ ۰ ۹۷ ۴,۲۲۶,۱۴۳ ۸۶۵ ۳,۶۰۲,۶۸۹ ۶۲۳,۴۵۴ ۶۳۵,۷۵۰,۸۸۱,۵۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱,۰۲۱,۵۴۰ ۱,۰۱۹,۴۹۵ ۱,۰۱۹,۴۹۵ ۰ ۰ ۴,۲۲۶,۰۴۶ ۲,۰۴۱ ۳,۶۰۱,۸۲۴ ۶۲۴,۲۲۲ ۶۳۶,۳۹۱,۲۲۶,۸۷۴
  مشاهده همه