صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۲,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۵۲,۷۳۴,۶۹۲,۹۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۵,۰۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۶۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۶۵,۰۴۷ ۱,۰۶۰,۶۰۸ ۰ ۲,۸۲۹ ۳,۰۹۷,۹۴۳ ۹۴۶ ۲,۱۰۵,۳۶۶ ۹۹۲,۵۷۷ ۱,۰۵۲,۷۳۴,۶۹۲,۹۳۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۵۴,۹۷۴ ۱,۰۵۰,۶۰۵ ۰ ۲,۸۴۰ ۳,۰۹۵,۱۱۴ ۰ ۲,۱۰۴,۴۲۰ ۹۹۰,۶۹۴ ۱,۰۴۰,۸۲۷,۷۱۴,۶۲۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۵۳,۸۱۲ ۱,۰۴۹,۱۷۹ ۰ ۴,۸۲۵ ۳,۰۹۲,۲۷۴ ۱۰,۷۴۸ ۲,۱۰۴,۴۲۰ ۹۸۷,۸۵۴ ۱,۰۳۶,۴۳۵,۷۹۱,۰۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۵۲,۵۳۵ ۱,۰۴۷,۹۷۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۷,۴۴۹ ۰ ۲,۰۹۳,۶۷۲ ۹۹۳,۷۷۷ ۱,۰۴۱,۴۴۸,۲۴۱,۱۰۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۴۲,۶۶۳ ۱,۰۳۸,۱۶۷ ۰ ۰ ۳,۰۸۷,۴۴۹ ۰ ۲,۰۹۳,۶۷۲ ۹۹۳,۷۷۷ ۱,۰۳۱,۷۰۶,۶۰۶,۴۸۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۴۲,۲۸۹ ۱,۰۳۷,۷۹۲ ۰ ۳,۹۲۸ ۳,۰۸۷,۴۴۹ ۰ ۲,۰۹۳,۶۷۲ ۹۹۳,۷۷۷ ۱,۰۳۱,۳۳۴,۳۰۳,۱۳۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۴۱,۹۱۴ ۱,۰۳۷,۴۰۰ ۰ ۷۱۰ ۳,۰۸۳,۵۲۱ ۸,۶۹۹ ۲,۰۹۳,۶۷۲ ۹۸۹,۸۴۹ ۱,۰۲۶,۸۶۹,۷۶۵,۵۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۳۳,۰۳۶ ۱,۰۲۸,۵۹۵ ۰ ۷ ۳,۰۸۲,۸۱۱ ۲,۰۰۰ ۲,۰۸۴,۹۷۳ ۹۹۷,۸۳۸ ۱,۰۲۶,۳۷۱,۴۲۲,۷۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۲۱,۴۰۷ ۱,۰۱۷,۰۴۹ ۰ ۴,۴۴۷ ۳,۰۸۲,۸۰۴ ۲۵۰ ۲,۰۸۲,۹۷۳ ۹۹۹,۸۳۱ ۱,۰۱۶,۸۷۷,۰۰۸,۵۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۰۱۳,۴۴۱ ۱,۰۰۹,۱۱۵ ۰ ۵۹۹ ۳,۰۷۸,۳۵۷ ۱۲۰ ۲,۰۸۲,۷۲۳ ۹۹۵,۶۳۴ ۱,۰۰۴,۷۰۹,۲۴۶,۱۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۱۰۳,۸۹۲ ۱,۰۹۹,۶۲۰ ۰ ۰ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۰ ۲,۰۸۲,۶۰۳ ۹۹۵,۱۵۵ ۱,۰۹۴,۲۹۲,۴۰۸,۴۶۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۴,۲۷۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۰ ۲,۰۸۲,۶۰۳ ۹۹۵,۱۵۵ ۹۹۵,۱۵۵,۰۶۷,۳۶۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۹۵,۳۳۴ ۱,۰۹۱,۱۳۱ ۰ ۰ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۰ ۲,۰۸۲,۶۰۳ ۹۹۵,۱۵۵ ۱,۰۸۵,۸۴۴,۹۲۷,۸۹۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۹۴,۹۵۷ ۱,۰۹۰,۷۵۴ ۰ ۰ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۰ ۲,۰۸۲,۶۰۳ ۹۹۵,۱۵۵ ۱,۰۸۵,۴۶۹,۴۴۳,۰۱۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۹۴,۵۸۰ ۱,۰۹۰,۳۷۷ ۰ ۰ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۴,۷۶۸ ۲,۰۸۲,۶۰۳ ۹۹۵,۱۵۵ ۱,۰۸۵,۰۹۴,۳۵۷,۱۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۰۹۴,۱۸۳ ۱,۰۹۰,۰۰۱ ۰ ۱,۰۵۴ ۳,۰۷۷,۷۵۸ ۰ ۲,۰۷۷,۸۳۵ ۹۹۹,۹۲۳ ۱,۰۸۹,۹۱۶,۸۰۲,۸۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۰۸۶,۱۸۴ ۱,۰۸۱,۵۷۱ ۰ ۱,۷۵۵ ۳,۰۷۶,۷۰۴ ۰ ۲,۰۷۷,۸۳۵ ۹۹۸,۸۶۹ ۱,۰۸۰,۳۴۸,۲۳۵,۳۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۰۸۲,۳۲۳ ۱,۰۷۷,۷۲۸ ۰ ۵ ۳,۰۷۴,۹۴۹ ۲,۸۷۴ ۲,۰۷۷,۸۳۵ ۹۹۷,۱۱۴ ۱,۰۷۴,۶۱۷,۹۵۶,۹۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱,۰۷۵,۴۳۷ ۱,۰۷۰,۸۶۲ ۰ ۰ ۳,۰۷۴,۹۴۴ ۰ ۲,۰۷۴,۹۶۱ ۹۹۹,۹۸۳ ۱,۰۷۰,۸۴۳,۶۱۲,۷۸۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱,۰۶۴,۰۷۷ ۱,۰۵۹,۵۶۷ ۰ ۰ ۳,۰۷۴,۹۴۴ ۰ ۲,۰۷۴,۹۶۱ ۹۹۹,۹۸۳ ۱,۰۵۹,۵۴۹,۲۴۰,۵۰۷