مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۴,۱۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۱۵,۶۸۰,۷۷۶,۰۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۲۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۶۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۶۹۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۲۵,۲۳۴ ۱,۰۲۱,۶۹۱ ۰ ۲,۲۹۱ ۳,۱۳۶,۷۳۹ ۶۱۲ ۲,۱۴۲,۶۲۲ ۹۹۴,۱۱۷ ۱,۰۱۵,۶۸۰,۷۷۶,۰۰۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۲۹,۷۵۵ ۱,۰۲۶,۰۹۸ ۰ ۹۶۳ ۳,۱۳۴,۴۴۸ ۳,۰۰۰ ۲,۱۴۲,۰۱۰ ۹۹۲,۴۳۸ ۱,۰۱۸,۳۳۸,۵۶۷,۶۴۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۲۳,۰۰۷ ۱,۰۱۹,۳۱۸ ۰ ۰ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۰ ۲,۱۳۹,۰۱۰ ۹۹۴,۴۷۵ ۱,۰۱۳,۶۸۵,۸۶۷,۳۶۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۹,۹۲۵ ۱,۰۱۶,۲۵۳ ۰ ۰ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۰ ۲,۱۳۹,۰۱۰ ۹۹۴,۴۷۵ ۱,۰۱۰,۶۳۸,۲۵۲,۰۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۹,۵۵۲ ۱,۰۱۵,۸۸۰ ۰ ۰ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۰ ۲,۱۳۹,۰۱۰ ۹۹۴,۴۷۵ ۱,۰۱۰,۲۶۶,۸۳۰,۶۹۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۹,۱۷۹ ۱,۰۱۵,۵۰۶ ۰ ۰ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۹۸۹ ۲,۱۳۹,۰۱۰ ۹۹۴,۴۷۵ ۱,۰۰۹,۸۹۵,۷۹۸,۲۶۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۸,۷۹۹ ۱,۰۱۵,۱۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۲۶۹ ۲,۱۳۸,۰۲۱ ۹۹۵,۴۶۴ ۱,۰۱۰,۵۲۵,۸۰۸,۱۵۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۶,۵۰۷ ۱,۰۱۲,۸۵۱ ۰ ۲۰۷ ۳,۱۳۳,۴۸۵ ۱,۹۷۳ ۲,۱۳۷,۷۵۲ ۹۹۵,۷۳۳ ۱,۰۰۸,۵۲۸,۸۰۸,۲۶۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۴,۰۲۱ ۱,۰۱۰,۳۸۰ ۰ ۱,۳۳۸ ۳,۱۳۳,۲۷۸ ۳۵۰ ۲,۱۳۵,۷۷۹ ۹۹۷,۴۹۹ ۱,۰۰۷,۸۵۲,۸۵۴,۲۶۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۴,۹۴۰ ۱,۰۱۱,۲۴۳ ۰ ۳۴۵ ۳,۱۳۱,۹۴۰ ۰ ۲,۱۳۵,۴۲۹ ۹۹۶,۵۱۱ ۱,۰۰۷,۷۱۴,۵۴۹,۸۵۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۱,۷۶۵ ۱,۰۰۸,۱۹۵ ۰ ۰ ۳,۱۳۱,۵۹۵ ۰ ۲,۱۳۵,۴۲۹ ۹۹۶,۱۶۶ ۱,۰۰۴,۳۲۹,۹۵۴,۷۱۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۸,۰۵۲ ۱,۰۰۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۳,۱۳۱,۵۹۵ ۰ ۲,۱۳۵,۴۲۹ ۹۹۶,۱۶۶ ۱,۰۰۰,۷۱۰,۸۵۳,۳۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۷,۶۸۱ ۱,۰۰۴,۱۹۰ ۰ ۳۵۵ ۳,۱۳۱,۵۹۵ ۰ ۲,۱۳۵,۴۲۹ ۹۹۶,۱۶۶ ۱,۰۰۰,۳۴۰,۳۱۶,۸۸۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۳۰۹ ۱,۰۰۳,۸۱۸ ۰ ۸,۳۹۸ ۳,۱۳۱,۲۴۰ ۶,۹۴۸ ۲,۱۳۵,۴۲۹ ۹۹۵,۸۱۱ ۹۹۹,۶۱۲,۷۸۷,۵۳۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۱۰,۹۲۶ ۱,۰۰۷,۵۲۲ ۰ ۴,۲۹۸ ۳,۱۲۲,۸۴۲ ۲۰ ۲,۱۲۸,۴۸۱ ۹۹۴,۳۶۱ ۱,۰۰۱,۸۴۰,۴۶۰,۷۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۹,۶۷۲ ۱,۰۰۶,۲۸۵ ۰ ۳,۴۵۸ ۳,۱۱۸,۵۴۴ ۱۱,۰۹۹ ۲,۱۲۸,۴۶۱ ۹۹۰,۰۸۳ ۹۹۶,۳۰۵,۴۱۰,۹۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۱۱,۲۴۳ ۱,۰۰۷,۸۶۹ ۰ ۱,۴۹۴ ۳,۱۱۵,۰۸۶ ۱۳۰ ۲,۱۱۷,۳۶۲ ۹۹۷,۷۲۴ ۱,۰۰۵,۵۷۵,۴۳۹,۴۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۱۲,۵۰۱ ۱,۰۰۹,۱۱۰ ۰ ۰ ۳,۱۱۳,۵۹۲ ۰ ۲,۱۱۷,۲۳۲ ۹۹۶,۳۶۰ ۱,۰۰۵,۴۳۶,۹۱۳,۲۸۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۹,۶۰۸ ۱,۰۰۶,۲۲۲ ۰ ۰ ۳,۱۱۳,۵۹۲ ۰ ۲,۱۱۷,۲۳۲ ۹۹۶,۳۶۰ ۱,۰۰۲,۵۵۹,۰۹۲,۰۱۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۹,۲۳۳ ۱,۰۰۵,۸۴۷ ۰ ۴,۳۲۰ ۳,۱۱۳,۵۹۲ ۰ ۲,۱۱۷,۲۳۲ ۹۹۶,۳۶۰ ۱,۰۰۲,۱۸۶,۱۲۸,۳۳۲