اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 646,498
تعداد واحدهای باقی مانده: 353,502
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 656,597,390,682
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,430
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,622
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,341
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/27 1,017,430 1,015,622 8,719 0 1,035,513 0 347,099 646,498 656,597,390,682
  2 1396/11/26 1,016,779 1,014,971 8,735 50 1,035,513 56 347,099 646,498 656,176,907,425
  3 1396/11/25 1,016,137 1,014,329 8,281 816 1,035,463 634 347,043 646,504 655,767,540,540
  4 1396/11/24 1,015,494 1,013,694 9,657 29 1,034,647 1,864 346,409 646,322 655,172,468,840
  5 1396/11/23 1,014,804 1,013,049 9,368 0 1,034,618 0 344,545 648,157 656,614,951,780
  6 1396/11/22 1,014,181 1,012,429 11,185 0 1,034,618 0 344,545 648,157 656,212,627,851
  7 1396/11/21 1,013,618 1,011,865 10,801 0 1,034,618 0 344,545 648,157 655,847,609,977
  8 1396/11/20 1,013,097 1,011,309 11,328 0 1,034,618 0 344,545 648,157 655,486,760,092
  9 1396/11/19 1,012,514 1,010,727 11,349 2,000 1,034,618 5,838 344,545 648,157 655,109,464,712
  10 1396/11/18 1,011,931 1,010,154 10,680 871 1,032,618 1,003 338,707 651,995 658,615,322,325
  11 1396/11/17 1,011,201 1,009,604 11,652 0 1,031,747 130 337,704 652,127 658,390,020,958
  12 1396/11/16 1,010,633 1,009,045 10,569 85 1,031,747 2,331 337,574 652,257 658,156,458,652
  13 1396/11/15 1,010,067 1,008,484 12,474 499 1,031,662 210 335,243 654,503 660,055,668,382
  14 1396/11/14 1,009,496 1,007,913 11,152 0 1,031,163 0 335,033 654,214 659,390,858,858
  15 1396/11/13 1,008,934 1,007,344 13,258 0 1,031,163 0 335,033 654,214 659,018,790,688
  16 1396/11/12 1,008,364 1,006,774 13,268 0 1,031,163 0 335,033 654,214 658,645,759,833
  17 1396/11/11 1,007,799 1,006,210 13,738 0 1,031,163 6 335,033 654,214 658,276,527,789
  18 1396/11/10 1,007,237 1,005,646 12,254 369 1,031,163 0 335,027 654,220 657,913,802,058
  19 1396/11/09 1,006,657 1,005,082 12,957 3,370 1,030,794 10 335,027 653,851 657,173,899,598
  20 1396/11/08 1,006,083 1,004,516 13,695 159 1,027,424 6 335,017 650,491 653,428,630,645
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق