امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 387,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 612,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 387,659,285,979
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,754
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,597
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,120,122
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/01 1,002,754 1,000,597 119,525 123 1,504,793 23,009 1,072,922 387,428 387,659,285,979
  2 1397/10/30 1,020,070 1,018,004 114,530 372 1,504,670 0 1,049,913 410,314 417,701,106,861
  3 1397/10/30 1,002,066 1,000,000 114,530 372 1,504,670 0 1,049,913 410,314 410,313,813,605
  4 1397/10/29 1,019,515 1,017,403 114,272 0 1,503,926 0 1,049,913 409,942 417,076,087,979
  5 1397/10/28 1,018,967 1,016,800 120,135 0 1,503,926 0 1,049,913 409,942 416,829,176,261
  6 1397/10/27 1,018,366 1,016,200 120,364 0 1,503,926 0 1,049,913 409,942 416,583,070,844
  7 1397/10/26 1,017,742 1,015,577 120,617 0 1,503,926 0 1,049,913 409,942 416,327,643,923
  8 1397/10/25 1,017,164 1,015,000 123,070 0 1,503,926 0 1,049,913 409,942 416,091,324,482
  9 1397/10/24 1,016,552 1,014,402 121,025 1,968 1,503,926 30 1,049,913 409,942 415,846,095,875
  10 1397/10/23 1,015,934 1,013,799 121,417 0 1,501,958 22,231 1,049,883 408,004 413,634,157,649
  11 1397/10/22 1,015,230 1,013,206 115,104 0 1,501,958 0 1,027,652 430,235 435,916,894,923
  12 1397/10/21 1,014,670 1,012,600 112,331 0 1,501,958 0 1,027,652 430,235 435,655,777,070
  13 1397/10/20 1,014,070 1,012,000 112,576 493 1,501,958 0 1,027,652 430,235 435,397,877,214
  14 1397/10/19 1,013,473 1,011,401 112,947 49 1,501,465 0 1,027,652 429,742 434,641,439,630
  15 1397/10/18 1,012,858 1,010,800 112,109 90 1,501,416 250 1,027,652 429,693 434,333,777,222
  16 1397/10/17 1,012,249 1,010,202 111,822 1,617 1,501,326 424 1,027,402 429,853 434,238,391,277
  17 1397/10/16 1,011,630 1,009,601 113,915 6,656 1,499,709 0 1,026,978 428,660 432,775,357,060
  18 1397/10/15 1,011,062 1,009,010 112,355 0 1,493,053 0 1,026,978 422,004 425,806,419,165
  19 1397/10/14 1,010,475 1,008,427 110,062 0 1,493,053 0 1,026,978 422,004 425,560,211,655
  20 1397/10/13 1,009,889 1,007,842 110,288 43 1,493,053 0 1,026,978 422,004 425,313,252,997