صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۴,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۸,۹۱۵,۱۳۳,۷۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۵,۳۸۲ ۱,۰۰۴,۰۱۹ ۰ ۱,۵۳۵ ۳,۲۱۱,۵۴۸ ۳ ۲,۲۱۶,۶۳۱ ۹۹۴,۹۱۷ ۹۹۸,۹۱۵,۱۳۳,۷۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۹,۵۵۳ ۱,۰۰۵,۵۵۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۰,۰۱۳ ۰ ۲,۲۱۶,۶۲۸ ۹۹۳,۳۸۵ ۹۹۸,۸۹۸,۷۷۳,۵۳۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۶,۲۲۸ ۱,۰۰۲,۲۴۵ ۰ ۰ ۳,۲۱۰,۰۱۳ ۰ ۲,۲۱۶,۶۲۸ ۹۹۳,۳۸۵ ۹۹۵,۶۱۴,۸۴۶,۴۳۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱,۰۰۵,۸۸۹ ۱,۰۰۱,۹۰۵ ۰ ۵۲۶ ۳,۲۱۰,۰۱۳ ۳۳۲ ۲,۲۱۶,۶۲۸ ۹۹۳,۳۸۵ ۹۹۵,۲۷۷,۸۰۵,۶۱۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱,۰۰۵,۵۴۶ ۱,۰۰۱,۵۶۱ ۰ ۳,۸۵۱ ۳,۲۰۹,۴۸۷ ۹,۹۹۶ ۲,۲۱۶,۲۹۶ ۹۹۳,۱۹۱ ۹۹۴,۷۴۱,۵۵۲,۳۹۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۱,۲۹۵ ۹۹۷,۳۶۰ ۹۴۹- ۳۹۷ ۳,۲۰۵,۶۳۶ ۸۷۰ ۲,۲۰۶,۳۰۰ ۹۹۹,۳۳۶ ۹۹۶,۶۹۷,۹۵۱,۷۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۲۳,۳۹۹ ۱,۰۱۹,۷۲۶ ۱,۱۰۵- ۳۰,۵۰۷ ۳,۲۰۵,۲۳۹ ۱,۰۱۴ ۲,۲۰۵,۴۳۰ ۹۹۹,۸۰۹ ۱,۰۱۹,۵۳۰,۹۸۷,۸۸۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۳,۶۷۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۵- ۳۰,۵۰۷ ۳,۲۰۵,۲۳۹ ۱,۰۱۴ ۲,۲۰۵,۴۳۰ ۹۹۹,۸۰۹ ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۵,۵۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۲۲,۶۹۱ ۱,۰۱۸,۸۱۰ ۰ ۰ ۳,۱۷۴,۷۳۲ ۱۰۸ ۲,۲۰۴,۴۱۶ ۹۷۰,۳۱۶ ۹۸۸,۵۶۷,۹۶۰,۶۷۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۲۵,۴۰۷ ۱,۰۲۱,۴۹۸ ۰ ۰ ۳,۱۷۴,۷۳۲ ۰ ۲,۲۰۴,۳۰۸ ۹۷۰,۴۲۴ ۹۹۱,۲۸۶,۱۶۸,۱۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۲۷,۰۳۹ ۱,۰۲۳,۲۳۹ ۰ ۰ ۳,۱۷۴,۷۳۲ ۰ ۲,۲۰۴,۳۰۸ ۹۷۰,۴۲۴ ۹۹۲,۹۷۵,۹۷۱,۱۸۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۲۶,۶۸۸ ۱,۰۲۲,۸۸۸ ۰ ۵۳۵ ۳,۱۷۴,۷۳۲ ۳۰,۰۰۰ ۲,۲۰۴,۳۰۸ ۹۷۰,۴۲۴ ۹۹۲,۶۳۵,۰۸۲,۸۶۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۲۶,۲۱۳ ۱,۰۲۲,۵۲۵ ۰ ۷۱۰ ۳,۱۷۴,۱۹۷ ۴۸۴ ۲,۱۷۴,۳۰۸ ۹۹۹,۸۸۹ ۱,۰۲۲,۴۱۱,۵۴۳,۹۵۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۲۲,۳۵۶ ۱,۰۱۸,۵۱۲ ۴۶۵- ۱,۶۴۲ ۳,۱۷۳,۴۸۷ ۱۹۵ ۲,۱۷۳,۸۲۴ ۹۹۹,۶۶۳ ۱,۰۱۸,۱۶۸,۶۸۵,۳۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۶,۱۹۰ ۱,۰۱۲,۴۴۰ ۸۵۲- ۰ ۳,۱۷۱,۸۴۵ ۱۰ ۲,۱۷۳,۶۲۹ ۹۹۸,۲۱۶ ۱,۰۱۰,۶۳۴,۱۷۴,۲۵۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۳,۹۸۵ ۱,۰۱۰,۳۰۰ ۱,۰۶۴- ۴۹۴ ۳,۱۷۱,۸۴۵ ۳۵ ۲,۱۷۳,۶۱۹ ۹۹۸,۲۲۶ ۱,۰۰۸,۵۰۷,۴۴۱,۹۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۴,۷۲۱ ۱,۰۱۰,۸۷۰ ۸۱۴- ۰ ۳,۱۷۱,۳۵۱ ۰ ۲,۱۷۳,۵۸۴ ۹۹۷,۷۶۷ ۱,۰۰۸,۶۱۲,۳۶۷,۵۸۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۱,۰۶۰ ۱,۰۰۷,۲۳۱ ۱۳,۴۰۲- ۰ ۳,۱۷۱,۳۵۱ ۰ ۲,۱۷۳,۵۸۴ ۹۹۷,۷۶۷ ۱,۰۰۴,۹۸۲,۰۶۲,۳۴۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۰,۷۰۳ ۱,۰۰۶,۸۷۴ ۱۳,۴۰۳- ۷۲۲ ۳,۱۷۱,۳۵۱ ۳۰۸ ۲,۱۷۳,۵۸۴ ۹۹۷,۷۶۷ ۱,۰۰۴,۶۲۵,۳۹۸,۳۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۳۴۵ ۱,۰۰۶,۵۱۴ ۱۳,۴۰۸- ۰ ۳,۱۷۰,۶۲۹ ۰ ۲,۱۷۳,۲۷۶ ۹۹۷,۳۵۳ ۱,۰۰۳,۸۴۹,۵۳۱,۴۹۲