اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 534,747
تعداد واحدهای باقی مانده: 465,253
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 544,162,412,145
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,018,962
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,017,607
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,097,209
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,018,962 1,017,607 79,602 6,554 1,711,507 1,993 1,131,754 534,747 544,162,412,145
  2 1397/12/26 1,018,157 1,016,804 78,320 1,130 1,704,953 0 1,129,761 530,186 539,095,317,224
  3 1397/12/25 1,017,354 1,016,000 79,123 0 1,703,823 0 1,129,761 529,056 537,521,084,779
  4 1397/12/24 1,015,843 1,014,390 78,582 0 1,703,823 0 1,129,761 529,056 536,669,307,708
  5 1397/12/23 1,015,525 1,014,073 78,582 817 1,703,823 0 1,129,761 529,056 536,501,227,301
  6 1397/12/22 1,015,259 1,013,804 78,652 1,283 1,703,006 189 1,129,761 528,239 535,530,613,275
  7 1397/12/21 1,014,507 1,013,052 75,442 360 1,701,723 0 1,129,572 527,145 534,025,081,001
  8 1397/12/20 1,013,724 1,012,296 73,955 2,684 1,701,363 1,723 1,129,572 526,785 533,262,586,389
  9 1397/12/19 1,012,957 1,011,545 77,538 19 1,698,679 0 1,127,849 525,824 531,894,384,893
  10 1397/12/18 1,012,155 1,010,749 75,084 0 1,698,660 0 1,127,849 525,805 531,456,743,040
  11 1397/12/17 1,011,404 1,009,999 77,422 0 1,698,660 0 1,127,849 525,805 531,062,505,108
  12 1397/12/16 1,010,643 1,009,239 77,832 13,607 1,698,660 2,122 1,127,849 525,805 530,662,877,789
  13 1397/12/15 1,009,909 1,008,474 79,956 933 1,685,053 200 1,125,727 514,320 518,678,345,539
  14 1397/12/14 1,009,144 1,007,709 80,307 39 1,684,120 432 1,125,527 513,587 517,546,402,755
  15 1397/12/13 1,008,399 1,006,960 82,382 63,236 1,684,081 861 1,125,095 513,980 517,557,144,986
  16 1397/12/12 1,007,889 1,006,255 93,092 892 1,620,845 0 1,124,234 451,605 454,429,771,622
  17 1397/12/11 1,007,096 1,005,460 93,561 0 1,619,953 0 1,124,234 450,713 453,173,866,053
  18 1397/12/10 1,006,291 1,004,671 94,811 0 1,619,953 0 1,124,234 450,713 452,818,264,457
  19 1397/12/09 1,005,459 1,003,839 95,324 678 1,619,953 0 1,124,234 450,713 452,443,447,129
  20 1397/12/08 1,005,139 1,003,517 95,467 517 1,619,275 0 1,124,234 450,035 451,617,957,127