صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۷,۲۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۷۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۱۴,۹۱۳,۷۹۷,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۱,۶۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۹,۲۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۵,۹۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۵۱,۶۱۶ ۱,۰۴۹,۲۴۹ ۴۶,۶۹۴ ۰ ۲,۸۹۵,۷۴۶ ۰ ۱,۸۷۳,۹۷۴ ۹۶۷,۲۷۶ ۱,۰۱۴,۹۱۳,۷۹۷,۷۸۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۵۱,۲۴۴ ۱,۰۴۸,۸۷۸ ۴۶,۶۹۳ ۱۶,۲۴۱ ۲,۸۹۵,۷۴۶ ۵۵ ۱,۸۷۳,۹۷۴ ۹۶۷,۲۷۶ ۱,۰۱۴,۵۵۴,۱۱۰,۰۱۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۵۰,۸۷۹ ۱,۰۴۸,۴۷۳ ۴۷,۴۸۸ ۲۳,۹۴۰ ۲,۸۷۹,۵۰۵ ۰ ۱,۸۷۳,۹۱۹ ۹۵۱,۰۹۰ ۹۹۷,۱۹۱,۸۸۸,۴۳۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۴۷,۳۹۶ ۱,۰۴۵,۰۸۸ ۴۷,۳۷۹ ۱۴,۴۵۵ ۲,۸۵۵,۵۶۵ ۰ ۱,۸۷۳,۹۱۹ ۹۲۷,۱۵۰ ۹۶۸,۹۵۳,۶۷۰,۱۶۸
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۴۶,۸۳۵ ۱,۰۴۴,۶۰۷ ۴۸,۸۰۹ ۲۸,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۱۰ ۸۵۸ ۱,۸۷۳,۹۱۹ ۹۱۲,۶۹۵ ۹۵۳,۴۰۷,۴۷۱,۷۱۱
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۳۸,۶۷۶ ۱,۰۳۶,۱۵۰ ۵۱,۰۴۲ ۴,۹۰۷ ۲,۸۱۲,۹۷۷ ۱۷۹ ۱,۸۷۳,۰۶۱ ۸۸۵,۴۲۰ ۹۱۷,۴۲۸,۱۳۹,۱۶۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۲۹,۹۲۹ ۱,۰۲۷,۴۱۷ ۵۲,۰۶۵ ۰ ۲,۸۰۸,۰۷۰ ۰ ۱,۸۷۲,۸۸۲ ۸۸۰,۶۹۲ ۹۰۴,۸۳۸,۰۵۷,۵۹۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۲۶,۷۱۴ ۱,۰۲۴,۲۲۸ ۵۲,۳۹۱ ۰ ۲,۸۰۸,۰۷۰ ۰ ۱,۸۷۲,۸۸۲ ۸۸۰,۶۹۲ ۹۰۲,۰۲۹,۷۰۰,۸۵۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۲۶,۴۰۰ ۱,۰۲۳,۹۱۵ ۵۲,۳۹۰ ۹,۷۷۳ ۲,۸۰۸,۰۷۰ ۷۶۵ ۱,۸۷۲,۸۸۲ ۸۸۰,۶۹۲ ۹۰۱,۷۵۳,۶۸۶,۸۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۲۶,۰۸۶ ۱,۰۲۳,۵۷۵ ۵۲,۹۳۱ ۲۶,۵۵۹ ۲,۷۹۸,۲۹۷ ۷۴۷ ۱,۸۷۲,۱۱۷ ۸۷۱,۶۸۴ ۸۹۲,۲۳۳,۶۵۳,۵۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۲۳,۴۸۰ ۱,۰۲۰,۹۵۲ ۵۵,۹۶۳ ۲,۹۹۳ ۲,۷۷۱,۷۳۸ ۰ ۱,۸۷۱,۳۷۰ ۸۴۵,۸۷۲ ۸۶۳,۵۹۴,۴۷۰,۰۵۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۲۵,۷۷۶ ۱,۰۲۳,۱۷۲ ۵۷,۶۲۲ ۹,۱۳۴ ۲,۷۶۸,۷۴۵ ۶۶۶ ۱,۸۷۱,۳۷۰ ۸۴۲,۸۷۹ ۸۶۲,۴۰۹,۹۲۴,۰۷۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۲۴,۶۶۴ ۱,۰۲۲,۰۳۴ ۵۸,۹۹۹ ۲۱,۳۸۰ ۲,۷۵۹,۶۱۱ ۷۷,۴۶۹ ۱,۸۷۰,۷۰۴ ۸۳۴,۴۱۱ ۸۵۲,۷۹۶,۳۷۱,۵۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۲۴,۵۴۳ ۱,۰۲۲,۰۵۹ ۵۵,۳۷۴ ۰ ۲,۷۳۸,۲۳۱ ۰ ۱,۷۹۳,۲۳۵ ۸۹۰,۵۰۰ ۹۱۰,۱۴۳,۷۶۵,۱۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۳۲,۲۳۴ ۱,۰۲۹,۶۵۲ ۵۶,۸۹۲ ۰ ۲,۷۳۸,۲۳۱ ۰ ۱,۷۹۳,۲۳۵ ۸۹۰,۵۰۰ ۹۱۶,۹۰۴,۷۱۴,۶۵۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۳۱,۹۲۸ ۱,۰۲۹,۳۴۶ ۵۶,۸۹۲ ۵,۰۸۲ ۲,۷۳۸,۲۳۱ ۰ ۱,۷۹۳,۲۳۵ ۸۹۰,۵۰۰ ۹۱۶,۶۳۲,۲۵۴,۹۱۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۰۳۱,۶۵۱ ۱,۰۲۹,۰۵۴ ۵۷,۲۱۹ ۱۲,۴۲۸ ۲,۷۳۳,۱۴۹ ۱۰,۱۲۲ ۱,۷۹۳,۲۳۵ ۸۸۵,۴۱۸ ۹۱۱,۱۴۳,۱۱۶,۴۴۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۰۲۷,۰۹۴ ۱,۰۲۴,۵۴۱ ۵۷,۹۶۹ ۱۰,۷۴۰ ۲,۷۲۰,۷۲۱ ۰ ۱,۷۸۳,۱۱۳ ۸۸۳,۱۱۲ ۹۰۴,۷۸۴,۵۶۳,۳۶۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۰۲۴,۷۷۳ ۱,۰۲۲,۲۰۴ ۵۸,۳۱۴ ۲۴,۰۳۵ ۲,۷۰۹,۹۸۱ ۱,۵۳۵ ۱,۷۸۳,۱۱۳ ۸۷۲,۳۷۲ ۸۹۱,۷۴۲,۴۰۹,۹۵۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱,۰۲۰,۰۹۳ ۱,۰۱۷,۵۰۴ ۶۰,۵۸۸ ۴,۴۶۸ ۲,۶۸۵,۹۴۶ ۱۹,۹۶۲ ۱,۷۸۱,۵۷۸ ۸۴۹,۸۷۲ ۸۶۴,۷۴۸,۱۱۸,۱۴۰