امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 448,451
تعداد واحدهای باقی مانده: 551,549
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 456,124,082,931
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,019,198
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,017,110
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,041,287
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 1,019,198 1,017,110 24,177 935 1,277,819 6,517 785,654 448,451 456,124,082,931
  2 1397/05/28 1,018,472 1,016,436 20,623 0 1,276,884 5,955 779,137 454,033 461,495,432,367
  3 1397/05/27 1,017,602 1,015,783 26,140 0 1,276,884 0 773,182 459,988 467,247,800,479
  4 1397/05/26 1,016,918 1,015,107 20,124 0 1,276,884 0 773,182 459,988 466,936,931,093
  5 1397/05/25 1,016,264 1,014,454 20,135 984 1,276,884 212 773,182 459,988 466,636,481,448
  6 1397/05/24 1,015,633 1,013,819 20,391 7,449 1,275,900 0 772,970 459,216 465,561,993,977
  7 1397/05/23 1,014,917 1,013,186 22,724 0 1,268,451 0 772,970 451,767 457,723,851,070
  8 1397/05/22 1,013,961 1,012,595 21,247 492 1,268,451 10 772,970 451,767 457,456,982,873
  9 1397/05/21 1,013,504 1,012,005 12,195 0 1,267,959 0 772,960 451,285 456,702,781,383
  10 1397/05/20 1,012,917 1,011,418 8,940 0 1,267,959 0 772,960 451,285 456,437,886,653
  11 1397/05/19 1,012,332 1,010,834 13,152 0 1,267,959 0 772,960 451,285 456,174,334,283
  12 1397/05/18 1,011,748 1,010,251 13,169 0 1,267,959 10 772,960 451,285 455,910,903,724
  13 1397/05/17 1,011,163 1,009,665 12,397 0 1,267,959 150 772,950 451,295 455,656,901,725
  14 1397/05/16 1,010,548 1,009,083 11,735 50 1,267,959 3,303 772,800 451,445 455,545,626,475
  15 1397/05/15 1,009,875 1,008,502 3,757 0 1,267,909 5,123 769,497 454,698 458,564,029,300
  16 1397/05/14 1,009,248 1,007,926 2,806 0 1,267,909 170 764,374 459,821 463,465,456,727
  17 1397/05/13 1,009,776 1,007,352 6,692 0 1,267,909 0 764,204 459,991 463,372,888,865
  18 1397/05/12 1,009,195 1,006,786 8,979 0 1,267,909 0 764,204 459,991 463,112,452,465
  19 1397/05/11 1,008,639 1,006,230 8,927 991 1,267,909 2,146 764,204 459,991 462,856,877,152
  20 1397/05/10 1,008,073 1,005,670 8,984 7,446 1,266,918 120 762,058 461,146 463,760,666,002