مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورت جلسه مجمع 1398/09/02ساعت 13 صندوق گنجینه الماس پایدار توسط سازمان
منبع -
مقدمه باستحضار می رساند، آخرین تغییرات امیدنامه صندوق گنجینه الماس پایدار در مجمع مورخ 1398/09/02 ساعت 13 با مجوز شماره 122/57201 در تاریخ 1398/09/09 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و از تاریخ درج آگهی کثیرالانتشار اجرا خواهد شد. با احترام مدیریت صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست