مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تایید و ثبت مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ 1398/09/02 ساعت 13:30- تغییرملاک قیمت صدور و ابطال از روز کاری بعد از درخواست به پایان روز کاری درخواست نزد سازمان و اداره ثبت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ 1398/09/02 ساعت 13:30 موارد ذیل به تصویب رسید: 1)تبصرۀ 1 مادۀ 17 اساسنامه در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری، ملاک قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور بود که در بند فعلی به قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور اصلاح گردید. 2)تبصرۀ 1 مادۀ 19 اساسنامه در خصوص ابطال واحدهای سرمایه گذاری، ملاک قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست