لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/12/01 1397/11/30
2 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/12/01 1397/11/30
3 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/04 1397/10/05
4 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/10/04 1397/09/20
5 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/30 مبنی بر تصویب تغییر متولی 1397/08/13
6 تایید صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان 1397/05/21
7 صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدار 1397/05/21
8 پرداخت سود تیرماه 1397 1397/05/02
9 تاييد صورتجلسه مجمع 30خردادماه 1397صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي 1397/04/27
10 صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 1397/04/27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه