صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶,۳۸۶ ۱۰.۵۴ ۱۴۰,۵۰۵ ۱۳.۳ ۱۰۷,۷۳۹ ۹.۶۱ ۶۰,۲۷۴ ۵.۴
اوراق ۲۷۲,۷۹۸ ۵۰.۹۸ ۴۲۹,۳۴۶ ۴۰.۶۳ ۴۵۲,۱۹۷ ۴۰.۳۵ ۴۳۳,۵۴۲ ۳۸.۸۱
وجه نقد ۱۹۸,۹۹۲ ۳۷.۱۹ ۴۶۸,۶۶۵ ۴۴.۳۶ ۵۳۴,۸۷۱ ۴۷.۷۲ ۵۹۷,۸۰۹ ۵۳.۵۱
سایر دارایی ها ۶,۸۸۰ ۱.۲۹ ۱۷,۶۳۳ ۱.۶۷ ۲۴,۵۸۰ ۲.۱۹ ۲۵,۵۲۲ ۲.۲۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۸۹۱ ۷.۴۶ ۸۷,۴۰۹ ۸.۲۷ ۹۲,۳۱۰ ۸.۲۴ ۶۰,۲۷۴ ۵.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد