مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱,۲۶۱ ۱۰.۲۲ ۲۰۶,۳۶۰ ۱۹.۲۳ ۱۰۴,۵۶۹ ۹.۷۳ ۱۰۵,۸۵۱ ۱۰.۲۲
اوراق ۲۶۲,۱۹۰ ۵۲.۲۶ ۴۰۲,۳۱۸ ۳۷.۴۹ ۴۷۶,۴۴۰ ۴۴.۳۵ ۵۰۰,۷۶۴ ۴۸.۳۷
وجه نقد ۱۸۲,۰۲۶ ۳۶.۲۸ ۴۴۰,۸۳۷ ۴۱.۰۸ ۴۶۵,۱۱۷ ۴۳.۳ ۴۰۲,۷۱۹ ۳۸.۹
سایر دارایی ها ۶,۲۱۷ ۱.۲۴ ۲۳,۷۳۱ ۲.۲۱ ۲۸,۱۰۸ ۲.۶۲ ۲۶,۰۲۶ ۲.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۹۹۸ ۷.۳۷ ۱۳۷,۹۷۷ ۱۲.۸۶ ۸۱,۸۲۶ ۷.۶۲ ۷۷,۴۴۲ ۷.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد