صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵,۲۱۴ ۹.۴۹ ۲۴۰,۵۳۷ ۲۲.۵۶ ۲۵۳,۸۷۳ ۲۳.۹۸ ۲۶۱,۱۹۵ ۲۵.۱۷
اوراق ۲۵۵,۴۶۹ ۵۳.۶ ۴۶۵,۳۱۸ ۴۳.۶۵ ۳۷۲,۵۷۸ ۳۵.۱۹ ۳۴۸,۲۲۳ ۳۳.۵۶
وجه نقد ۱۷۰,۶۲۵ ۳۵.۸ ۳۴۳,۲۷۲ ۳۲.۲ ۴۱۶,۲۹۰ ۳۹.۳۲ ۴۲۲,۰۵۵ ۴۰.۶۸
سایر دارایی ها ۵,۳۶۲ ۱.۱۳ ۱۶,۸۶۷ ۱.۵۸ ۱۶,۰۲۷ ۱.۵۱ ۶,۰۴۵ ۰.۵۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۶۴۴ ۶.۸۵ ۱۲۵,۵۸۹ ۱۱.۷۸ ۱۳۶,۸۷۲ ۱۲.۹۳ ۱۴۹,۳۴۶ ۱۴.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد