ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,969 4.64 35,777 7.72 32,348 7.35 33,817 8.64
اوراق 243,367 62.95 391,746 84.57 385,518 87.63 351,897 89.93
وجه نقد 121,395 31.4 32,611 7.04 18,444 4.19 4,338 1.1
سایر دارایی ها 4,039 1.04 4,290 0.92 4,910 1.11 2,300 0.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,109 4.16 42,606 9.19 65,126 14.8 31,195 7.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد