ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,598 4.15 35,080 7.36 30,206 6.4 28,442 6.14
اوراق 219,100 58.34 368,068 77.24 363,444 77.08 370,017 79.9
وجه نقد 136,935 36.46 68,625 14.4 72,509 15.37 61,593 13.3
سایر دارایی ها 3,891 1.03 4,698 0.98 5,521 1.17 4,628 0.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,201 3.24 24,154 5.06 10,801 2.29 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد