ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 16,809 4.4 29,158 6.56 37,858 8.27 40,480 8.54
اوراق 232,579 60.99 374,037 84.15 379,147 82.82 385,160 81.33
وجه نقد 128,070 33.58 37,602 8.46 37,882 8.27 45,742 9.65
سایر دارایی ها 4,005 1.05 5,166 1.16 4,482 0.97 3,787 0.79
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,141 2.92 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد