ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,777 4.82 33,266 7.47 35,066 7.17 39,803 7.18
اوراق 245,727 63.08 328,634 73.8 272,816 55.82 232,063 41.91
وجه نقد 121,211 31.11 79,814 17.92 178,637 36.55 278,977 50.38
سایر دارایی ها 4,050 1.03 4,550 1.02 3,241 0.66 3,937 0.71
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,833 4.32 42,124 9.46 31,117 6.36 35,268 6.36
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد