صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱,۰۸۳ ۷.۱۹ ۱۲۸,۱۵۴ ۱۴.۱۱ ۹۷,۰۰۶ ۹.۳۹ ۱۳۹,۴۲۳ ۱۳.۳۲
اوراق ۲۳۹,۷۹۹ ۵۵.۴۶ ۳۳۲,۰۵۲ ۳۶.۵۵ ۵۱۷,۹۶۵ ۵۰.۱۴ ۵۳۰,۹۹۴ ۵۰.۷۲
وجه نقد ۱۵۷,۱۳۰ ۳۶.۳۴ ۴۳۶,۳۶۷ ۴۸.۰۴ ۴۰۰,۶۵۸ ۳۸.۷۸ ۳۷۲,۲۶۴ ۳۵.۵۶
سایر دارایی ها ۴,۳۹۸ ۱.۰۲ ۱۱,۸۰۰ ۱.۳ ۱۷,۴۴۶ ۱.۶۹ ۴,۱۹۲ ۰.۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۹۱۱ ۵.۹۹ ۸۷,۶۲۴ ۹.۶۵ ۷۲,۱۷۹ ۶.۹۹ ۸۲,۱۳۵ ۷.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد