ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,237 5.11 41,792 8.38 45,253 11.06 31,431 8.36
اوراق 243,162 61.46 218,903 43.91 181,145 44.28 174,826 46.54
وجه نقد 128,409 32.46 234,736 47.09 179,826 43.96 171,275 45.6
سایر دارایی ها 4,064 1.02 4,097 0.82 3,899 0.95 872- -0.23
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,127 4.58 37,216 7.46 40,420 9.88 30,141 8.02
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد