صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۹۳۲ ۵.۷۵ ۴۸,۰۷۷ ۱۰.۸۹ ۶۵,۴۶۱ ۱۳.۸۶ ۹۰,۲۱۶ ۱۸.۷۱
اوراق ۲۳۵,۱۷۹ ۵۹.۰۵ ۱۷۵,۰۹۸ ۳۹.۶۹ ۱۷۳,۰۲۶ ۳۶.۶۳ ۱۷۷,۹۸۶ ۳۶.۹۲
وجه نقد ۱۳۶,۲۲۷ ۳۴.۲ ۲۱۲,۵۵۹ ۴۸.۱۸ ۲۲۷,۸۱۴ ۴۸.۲۳ ۲۱۰,۰۶۸ ۴۳.۵۷
سایر دارایی ها ۴,۲۸۴ ۱.۰۷ ۶,۷۲۸ ۱.۵۲ ۷,۲۸۵ ۱.۵۴ ۵,۰۶۵ ۱.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۳۹۲ ۵.۱۲ ۴۲,۹۷۳ ۹.۷۴ ۵۸,۳۰۵ ۱۲.۳۴ ۷۷,۹۷۰ ۱۶.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد