ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,446 3.68 46,054 8.05 41,157 7.78 34,661 6.99
اوراق 202,680 55.61 433,370 75.84 409,597 77.45 395,024 79.69
وجه نقد 144,471 39.64 81,097 14.19 67,956 12.85 61,724 12.45
سایر دارایی ها 3,802 1.04 10,887 1.9 10,119 1.91 4,288 0.86
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,886 2.98 34,888 6.1 32,031 6.05 28,427 5.73
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق