صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹,۶۳۴ ۷.۰۷ ۱۲۴,۱۳۷ ۱۷.۲۲ ۱۵۱,۵۲۲ ۱۶.۰۴ ۱۲۶,۶۴۴ ۱۱.۳۲
اوراق ۲۳۳,۶۸۸ ۵۵.۷۵ ۲۱۴,۵۶۳ ۲۹.۷۷ ۳۰۶,۶۴۳ ۳۲.۴۷ ۵۰۵,۷۹۶ ۴۵.۲
وجه نقد ۱۵۱,۷۷۹ ۳۶.۲۱ ۳۷۴,۵۰۱ ۵۱.۹۶ ۴۷۷,۶۸۶ ۵۰.۵۸ ۴۷۸,۲۴۱ ۴۲.۷۴
سایر دارایی ها ۴,۱۱۱ ۰.۹۸ ۷,۵۵۸ ۱.۰۵ ۸,۶۳۸ ۰.۹۱ ۸,۲۹۷ ۰.۷۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴,۸۹۵ ۵.۹۴ ۸۷,۵۶۱ ۱۲.۱۵ ۱۰۴,۹۹۵ ۱۱.۱۲ ۱۰۴,۸۶۷ ۹.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد