صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱,۰۶۱ ۵.۳۳ ۴۲,۴۲۶ ۱۰.۶۵ ۴۲,۱۵۵ ۱۰.۸۹ ۳۸,۱۹۶ ۹.۵۲
اوراق ۲۳۹,۷۰۳ ۶۰.۶۷ ۱۷۰,۱۴۶ ۴۲.۷۳ ۱۵۷,۶۲۸ ۴۰.۷۲ ۱۵۸,۰۰۸ ۳۹.۳۸
وجه نقد ۱۳۰,۵۱۲ ۳۳.۰۳ ۱۸۲,۲۵۳ ۴۵.۷۷ ۱۸۲,۶۳۷ ۴۷.۱۸ ۱۹۰,۲۳۳ ۴۷.۴۱
سایر دارایی ها ۴,۰۸۹ ۱.۰۳ ۴,۳۹۸ ۱.۱ ۵,۵۴۸ ۱.۴۳ ۱۱,۶۴۶ ۲.۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۷۱۳ ۴.۷۳ ۳۵,۸۷۶ ۹.۰۱ ۳۲,۰۲۳ ۸.۲۷ ۲۸,۹۲۳ ۷.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد