صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۷۱۰ ۶.۳۸ ۸۱,۰۰۲ ۱۶.۰۷ ۱۰۷,۰۹۵ ۱۸.۴ ۱۳۹,۰۵۰ ۱۹.۳۳
اوراق ۲۳۲,۸۷۴ ۵۷.۷۶ ۱۷۲,۴۶۷ ۳۴.۲۲ ۱۷۱,۳۵۴ ۲۹.۴۳ ۱۵۴,۳۸۱ ۲۱.۴۶
وجه نقد ۱۴۰,۵۹۱ ۳۴.۸۷ ۲۴۳,۹۱۱ ۴۸.۴ ۲۹۶,۰۲۳ ۵۰.۸۵ ۴۲۰,۲۶۳ ۵۸.۴۳
سایر دارایی ها ۴,۳۹۸ ۱.۰۹ ۷,۸۵۰ ۱.۵۶ ۸,۹۹۴ ۱.۵۵ ۶,۹۰۲ ۰.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۴۰۸ ۵.۵۶ ۶۵,۱۷۹ ۱۲.۹۳ ۷۶,۱۸۲ ۱۳.۰۹ ۸۵,۴۵۷ ۱۱.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد