صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲۶۱,۱۹۵ ۲۵.۱۷ % ۳۴۸,۲۲۳ ۳۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۵۵ ۴۰.۶۸ % ۶,۰۴۵ ۰.۵۸ % ۱۴۹,۳۴۶ ۱۴.۳۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۲۵۸,۸۸۷ ۲۵.۰۲ % ۳۴۸,۰۴۴ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۵۵ ۴۰.۷۹ % ۵,۸۲۷ ۰.۵۶ % ۱۴۷,۰۳۸ ۱۴.۲۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲۵۸,۸۸۷ ۲۵.۰۳ % ۳۴۷,۸۶۵ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۵۵ ۴۰.۸ % ۵,۶۱۰ ۰.۵۴ % ۱۴۷,۰۳۸ ۱۴.۲۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲۵۸,۸۸۷ ۲۵.۰۴ % ۳۴۷,۶۸۶ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۵۵ ۴۰.۸۲ % ۵,۳۹۲ ۰.۵۲ % ۱۴۷,۰۳۸ ۱۴.۲۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲۴۷,۶۹۳ ۲۴.۲ % ۳۴۷,۵۵۲ ۳۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۱۹۳ ۴۱.۳۵ % ۵,۱۲۲ ۰.۵ % ۱۴۲,۰۵۳ ۱۳.۸۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲۴۴,۵۶۳ ۲۳.۹۲ % ۳۴۷,۳۵۹ ۳۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۵۷۳ ۴۱.۶۲ % ۴,۹۰۵ ۰.۴۸ % ۱۴۰,۶۱۷ ۱۳.۷۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲۴۱,۷۶۸ ۲۳.۶۱ % ۳۵۲,۹۷۹ ۳۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۵۷۳ ۴۱.۴۶ % ۴,۷۴۲ ۰.۴۶ % ۱۳۶,۷۹۹ ۱۳.۳۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲۳۴,۶۶۶ ۲۳.۱ % ۳۵۲,۷۴۳ ۳۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۷۳ ۴۱.۷۴ % ۴,۵۲۵ ۰.۴۵ % ۱۳۳,۴۳۱ ۱۳.۱۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۳۴,۶۶۸ ۲۳.۱۱ % ۳۵۲,۵۶۲ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۷۳ ۴۱.۷۶ % ۴,۳۰۹ ۰.۴۲ % ۱۳۳,۴۳۳ ۱۳.۱۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲۳۳,۷۳۷ ۲۳.۰۵ % ۳۵۵,۰۶۲ ۳۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۳۰۵ ۴۱.۵۴ % ۴,۰۹۳ ۰.۴ % ۱۳۲,۵۰۲ ۱۳.۰۶ %