صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹,۰۵۰ ۱۹.۳۳ % ۱۵۴,۳۸۱ ۲۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۲۶۳ ۵۸.۴۳ % ۵,۵۹۷ ۰.۹۶ % ۸۵,۴۵۷ ۱۱.۸۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۸,۰۰۲ ۱۹.۶۳ % ۱۵۵,۲۱۵ ۲۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۹۵,۰۰۹ ۵۶.۱۹ % ۱۴,۷۵۰ ۲.۲۸ % ۸۴,۴۸۲ ۱۲.۰۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۶,۳۲۶ ۱۹.۳۹ % ۱۵۶,۶۰۶ ۲۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۹۵,۶۳۰ ۵۶.۲۶ % ۱۴,۶۱۰ ۲.۲۶ % ۸۲,۷۸۱ ۱۱.۷۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۴۳,۶۲۵ ۲۱.۲۱ % ۱۵۸,۴۶۰ ۲۳.۴ % ۰ ۰ % ۳۶۹,۸۱۶ ۵۴.۶۱ % ۵,۲۵۳ ۰.۹۷ % ۸۴,۳۷۹ ۱۲.۴۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۴۲,۰۶۱ ۲۱.۳۴ % ۱۷۴,۰۱۳ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۴۲۱ ۵۱.۷۴ % ۵,۱۲۲ ۰.۹۷ % ۸۳,۴۶۳ ۱۲.۵۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۴۲,۰۶۲ ۲۱.۳۵ % ۱۷۳,۹۱۹ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۴۲۱ ۵۱.۷۶ % ۴,۹۸۱ ۰.۹۴ % ۸۳,۴۶۴ ۱۲.۵۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۴۲,۰۶۳ ۲۱.۳۶ % ۱۷۳,۸۲۵ ۲۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۴۲۱ ۵۱.۷۸ % ۴,۸۴۱ ۰.۹۲ % ۸۳,۴۶۵ ۱۲.۵۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۴۲,۶۴۸ ۲۱.۹۶ % ۱۷۳,۰۱۸ ۲۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۶۸۵ ۵۰.۷۴ % ۴,۳۶۳ ۰.۸۷ % ۸۴,۳۰۵ ۱۲.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹,۸۲۵ ۲۱.۵۹ % ۱۷۲,۹۸۶ ۲۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۵۵۱ ۵۱.۰۴ % ۴,۲۲۲ ۰.۸۵ % ۸۴,۱۱۳ ۱۲.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۴,۸۲۵ ۲۱.۳۲ % ۱۷۴,۵۶۶ ۲۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۸۹۳ ۵۰.۴۳ % ۴,۰۸۲ ۰.۸۵ % ۸۲,۴۱۸ ۱۳.۰۳ %