ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 28,442 6.14 % 370,017 79.91 % 61,593 13.3 % 4,628 1 % 0 0 %
2 1397/05/28 27,558 5.87 % 370,633 79 % 68,020 14.5 % 4,583 0.98 % 0 0 %
3 1397/05/27 21,481 4.54 % 371,172 78.46 % 77,530 16.39 % 4,534 0.96 % 0 0 %
4 1397/05/26 21,193 4.37 % 371,214 76.58 % 89,285 18.42 % 4,694 0.97 % 0 0 %
5 1397/05/25 21,193 4.37 % 370,960 76.57 % 89,285 18.43 % 4,635 0.96 % 0 0 %
6 1397/05/24 21,193 4.38 % 370,711 76.62 % 78,430 16.21 % 4,581 0.95 % 0 0 %
7 1397/05/23 17,729 3.64 % 370,474 76.16 % 84,786 17.43 % 4,530 0.93 % 0 0 %
8 1397/05/22 6,362 1.34 % 370,357 78.15 % 83,775 17.68 % 4,476 0.94 % 0 0 %
9 1397/05/21 10,427 2.25 % 370,282 79.91 % 79,826 17.23 % 4,476 0.97 % 0 0 %
10 1397/05/20 10,433 2.27 % 370,056 80.53 % 76,210 16.59 % 4,436 0.97 % 0 0 %