صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۹۰,۲۱۶ ۱۸.۷۲ % ۱۷۷,۹۸۶ ۳۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۰۶۸ ۴۳.۵۸ % ۳,۷۶۰ ۱.۰۵ % ۷۷,۹۷۰ ۱۶.۱۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۹۲,۳۰۷ ۱۸.۶۳ % ۱۷۴,۲۳۱ ۳۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۲۴۰ ۴۵.۴۶ % ۳,۶۵۴ ۱ % ۸۱,۱۳۳ ۱۶.۳۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۹۴,۶۶۵ ۱۹.۱۴ % ۱۷۱,۶۶۹ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۷۱۹ ۴۵.۴۳ % ۳,۵۴۸ ۰.۹۸ % ۸۳,۲۴۰ ۱۶.۸۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۹,۷۱۸ ۱۶.۷۵ % ۱۷۰,۸۴۸ ۳۵.۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۲۶ ۴۶.۵۹ % ۳,۵۸۵ ۱.۰۳ % ۷۰,۳۴۸ ۱۴.۷۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۷۷,۱۲۴ ۱۶.۰۲ % ۱۷۳,۲۵۱ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۵۴۹ ۴۷.۰۶ % ۴,۴۶۲ ۱.۲ % ۶۷,۹۲۰ ۱۴.۱۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۷۷,۱۲۴ ۱۶.۰۳ % ۱۷۲,۹۸۸ ۳۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۵۴۹ ۴۷.۰۹ % ۴,۴۰۹ ۱.۱۹ % ۶۷,۹۲۰ ۱۴.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۷۷,۱۲۴ ۱۶.۰۴ % ۱۷۲,۷۸۲ ۳۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۵۴۹ ۴۷.۱۲ % ۴,۳۰۲ ۱.۱۷ % ۶۷,۹۲۰ ۱۴.۱۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۷۷,۳۸۴ ۱۶.۰۸ % ۱۷۴,۲۲۵ ۳۶.۲ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۴۵۹ ۴۶.۸۵ % ۴,۱۹۶ ۱.۱۴ % ۶۸,۰۹۱ ۱۴.۱۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۷۰,۸۳۷ ۱۵ % ۱۷۲,۲۴۷ ۳۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۰۵۹ ۴۷.۶۶ % ۴,۰۸۹ ۱.۱۴ % ۶۰,۹۹۰ ۱۲.۹۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۶۹,۰۸۱ ۱۴.۷ % ۱۷۳,۰۱۹ ۳۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۲۳,۷۷۴ ۴۷.۶۱ % ۴,۱۲۲ ۱.۱۵ % ۵۹,۱۷۷ ۱۲.۵۹ %