ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/27 48,776 7.38 % 545,341 82.53 % 58,720 8.89 % 7,964 1.21 % 36,420 5.51 %
2 1396/11/26 48,771 7.39 % 545,035 82.54 % 58,720 8.89 % 7,836 1.19 % 36,415 5.51 %
3 1396/11/25 48,766 7.39 % 544,734 82.59 % 58,341 8.85 % 7,708 1.17 % 36,410 5.52 %
4 1396/11/24 48,334 7.33 % 544,644 82.58 % 58,985 8.94 % 7,580 1.15 % 36,188 5.49 %
5 1396/11/23 46,555 7.06 % 544,613 82.58 % 60,811 9.22 % 7,520 1.14 % 35,970 5.45 %
6 1396/11/22 46,517 7.06 % 544,350 82.6 % 58,859 8.93 % 9,322 1.41 % 35,940 5.45 %
7 1396/11/21 46,512 7.07 % 544,100 82.71 % 58,059 8.83 % 9,195 1.4 % 35,935 5.46 %
8 1396/11/20 47,145 7.02 % 553,228 82.34 % 64,370 9.58 % 7,108 1.06 % 36,429 5.42 %
9 1396/11/19 47,140 7.02 % 552,967 82.35 % 64,370 9.59 % 6,979 1.04 % 36,424 5.42 %
10 1396/11/18 47,135 7.02 % 552,715 82.36 % 64,285 9.58 % 6,935 1.03 % 36,419 5.43 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق