ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/01 33,817 8.64 % 351,897 89.94 % 0 0 % 4,338 1.11 % 1,223 0.59 % 31,195 7.97 %
2 1397/10/30 35,176 8.38 % 350,297 83.49 % 0 0 % 19,120 4.56 % 14,976 3.83 % 32,343 7.71 %
3 1397/10/29 35,044 8.36 % 363,930 86.79 % 0 0 % 5,798 1.38 % 14,541 3.72 % 32,738 7.81 %
4 1397/10/28 35,392 8.45 % 376,643 89.91 % 0 0 % 5,672 1.35 % 1,223 0.55 % 32,508 7.76 %
5 1397/10/27 35,392 8.45 % 376,388 89.9 % 0 0 % 5,672 1.35 % 1,220 0.55 % 32,508 7.76 %
6 1397/10/26 35,392 8.46 % 376,124 89.89 % 0 0 % 5,672 1.36 % 1,218 0.55 % 32,508 7.77 %
7 1397/10/25 35,301 8.45 % 375,993 90 % 0 0 % 4,978 1.19 % 1,506 0.62 % 32,415 7.76 %
8 1397/10/24 34,688 8.31 % 376,352 90.14 % 0 0 % 4,978 1.19 % 1,504 0.62 % 31,803 7.62 %
9 1397/10/23 33,545 8.04 % 377,243 90.4 % 0 0 % 5,009 1.2 % 1,501 0.62 % 30,596 7.33 %