ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 31,431 8.37 % 174,826 46.55 % 0 0 % 171,275 45.6 % 1,949- -0.23 % 30,141 8.03 %
2 1398/03/03 31,571 8.43 % 174,627 46.61 % 0 0 % 155,532 41.51 % 12,956 3.75 % 30,277 8.08 %
3 1398/03/02 31,571 8.43 % 174,690 46.63 % 0 0 % 155,532 41.51 % 12,874 3.72 % 30,277 8.08 %
4 1398/03/01 31,571 8.43 % 174,756 46.64 % 0 0 % 155,532 41.51 % 12,793 3.7 % 30,277 8.08 %
5 1398/02/31 31,910 8.37 % 174,481 45.78 % 0 0 % 159,289 41.79 % 15,455 4.34 % 30,680 8.05 %
6 1398/02/30 46,452 12.22 % 174,769 45.97 % 0 0 % 158,567 41.71 % 379 0.38 % 40,627 10.69 %
7 1398/02/29 49,728 13.02 % 174,082 45.58 % 0 0 % 160,544 42.04 % 2,446- -0.36 % 43,978 11.52 %
8 1398/02/28 50,047 13.11 % 173,602 45.49 % 0 0 % 160,547 42.06 % 2,529- -0.38 % 44,315 11.61 %
9 1398/02/27 49,869 13.13 % 173,618 45.73 % 0 0 % 158,800 41.83 % 2,612- -0.4 % 44,254 11.66 %