صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۸,۱۹۶ ۹.۵۲ % ۱۵۸,۰۰۸ ۳۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۲۳۳ ۴۷.۴۲ % ۱۴,۷۶۴ ۲.۹ % ۲۸,۹۲۳ ۷.۲۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۸,۴۴۷ ۹.۷۱ % ۱۵۸,۳۰۷ ۳۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۰۶ ۴۷.۳۴ % ۱۱,۷۱۷ ۳.۲۱ % ۲۹,۲۱۱ ۷.۳۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴۲,۷۹۰ ۱۰.۸۷ % ۱۵۸,۳۳۴ ۴۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۱۷ ۴۷.۷۷ % ۴,۴۴۹ ۱.۳۸ % ۳۰,۳۱۴ ۷.۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴۵,۱۳۸ ۱۱.۴ % ۱۵۸,۵۴۶ ۴۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۱۸ ۴۷.۵ % ۴,۱۲۳ ۱.۲۹ % ۳۲,۶۴۹ ۸.۲۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴۵,۱۳۸ ۱۱.۴۱ % ۱۵۸,۳۷۶ ۴۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۱۸ ۴۷.۵۳ % ۴,۰۲۵ ۱.۲۷ % ۳۲,۶۴۹ ۸.۲۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴۵,۱۳۸ ۱۱.۴۲ % ۱۵۸,۲۰۶ ۴۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۱۸ ۴۷.۵۶ % ۳,۹۲۷ ۱.۲۵ % ۳۲,۶۴۹ ۸.۲۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴۱,۷۷۵ ۱۰.۶۴ % ۱۵۸,۷۴۰ ۴۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۹۴۲ ۴۷.۸۹ % ۴,۰۰۳ ۱.۲۸ % ۳۱,۹۸۱ ۸.۱۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴۲,۰۰۳ ۱۰.۶۸ % ۱۵۸,۳۵۲ ۴۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۱۳۱ ۴۸.۰۸ % ۳,۹۰۶ ۱.۲۵ % ۳۲,۱۳۴ ۸.۱۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴۱,۸۶۲ ۱۰.۸۵ % ۱۵۸,۳۴۹ ۴۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۹۷۳ ۴۷.۱۴ % ۳,۸۱۲ ۱.۲۵ % ۳۲,۰۹۵ ۸.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴۱,۹۱۲ ۱۰.۹۴ % ۱۵۸,۱۳۵ ۴۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۲۲۳ ۴۶.۸ % ۳,۷۱۹ ۱.۲۳ % ۳۲,۱۲۳ ۸.۳۹ %