صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۶۰,۲۷۴ ۵.۴ % ۴۳۳,۵۴۲ ۳۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۹۷,۸۰۹ ۵۳.۵۱ % ۲۵,۵۲۲ ۲.۲۸ % ۶۰,۲۷۴ ۵.۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۷۲,۷۲۷ ۶.۵ % ۴۳۳,۵۴۹ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۹۵۳ ۴۹.۸۵ % ۵۴,۹۷۶ ۴.۹۱ % ۷۲,۷۲۷ ۶.۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۷۴,۹۸۴ ۶.۶۲ % ۴۳۳,۱۱۹ ۳۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۵۲۵ ۴۹.۳۷ % ۶۵,۶۶۷ ۲.۰۲ % ۷۴,۹۸۴ ۶.۶۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۷ % ۴۳۲,۶۷۲ ۳۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۵۸,۴۳۲ ۴۹.۵۹ % ۲۲,۶۳۰ ۲.۰۱ % ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۷ % ۴۳۲,۵۳۳ ۳۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۵۸,۴۳۲ ۴۹.۶۱ % ۲۲,۳۶۱ ۱.۹۹ % ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۹ % ۴۳۲,۴۰۶ ۳۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۹۰۵ ۴۹.۵۶ % ۲۲,۰۹۲ ۱.۹۷ % ۱۱۲,۲۷۰ ۹.۹۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۲۳,۹۴۹ ۱۱.۱ % ۴۳۲,۲۴۴ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۴۶۱ ۴۶.۱۵ % ۴۵,۲۱۸ ۴.۰۵ % ۱۲۳,۸۷۶ ۱۱.۰۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۲۲,۲۸۲ ۱۰.۷ % ۴۷۰,۵۶۴ ۴۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۳۸,۲۶۷ ۴۷.۱ % ۱۱,۶۱۷ ۱.۰۲ % ۱۲۲,۲۰۶ ۱۰.۶۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۱۱,۴۹۱ ۹.۶۱ % ۵۱۲,۶۹۱ ۴۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۳۲,۱۵۹ ۴۵.۸۶ % ۳,۹۶۵ ۰.۳۴ % ۱۱۱,۴۹۱ ۹.۶۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۸۶,۲۷۴ ۷.۶۲ % ۵۱۲,۳۷۸ ۴۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۲۹,۶۷۰ ۴۶.۷۹ % ۳,۶۹۸ ۰.۳۳ % ۸۶,۱۹۴ ۷.۶۱ %