صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹,۴۲۳ ۱۳.۳۲ % ۵۳۰,۹۹۴ ۵۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۶۴ ۳۵.۵۶ % ۴,۱۹۲ ۰.۴ % ۸۲,۱۳۵ ۷.۸۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۸,۷۸۱ ۱۳.۲۸ % ۵۲۹,۹۵۷ ۵۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۱۱ ۳۵.۶۲ % ۳,۹۸۶ ۰.۳۸ % ۸۲,۳۲۳ ۷.۸۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۲۵,۵۲۵ ۱۲.۱۹ % ۵۲۹,۰۹۶ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۱۱۲ ۳۵.۷۶ % ۶,۷۷۰ ۰.۶۶ % ۸۰,۷۸۰ ۷.۸۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۲۴,۵۹۶ ۱۱.۸۶ % ۵۲۸,۷۵۳ ۵۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۹۰,۲۶۸ ۳۷.۱۶ % ۶,۵۶۵ ۰.۶۳ % ۷۹,۸۱۳ ۷.۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۲۴,۵۹۷ ۱۱.۸۷ % ۵۲۸,۵۳۴ ۵۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۹۰,۲۶۸ ۳۷.۱۸ % ۶,۳۶۰ ۰.۶۱ % ۷۹,۸۱۴ ۷.۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۲۴,۵۹۸ ۱۱.۸۸ % ۵۲۸,۳۱۴ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۸۸,۶۳۲ ۳۷.۰۵ % ۷,۲۹۸ ۰.۷ % ۷۹,۸۱۵ ۷.۶۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۲۱,۰۰۷ ۱۱.۶۴ % ۵۲۷,۸۷۶ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۸۳,۸۲۰ ۳۶.۹۱ % ۷,۰۹۲ ۰.۶۸ % ۷۷,۶۱۱ ۷.۴۶ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۲۱,۰۰۷ ۱۱.۶۴ % ۵۲۷,۶۵۷ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۸۳,۸۲۰ ۳۶.۹۳ % ۶,۸۸۶ ۰.۶۶ % ۷۷,۶۱۲ ۷.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۲۴,۲۲۰ ۱۱.۹۸ % ۵۲۴,۶۳۲ ۵۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۱۰۳ ۳۶.۷۶ % ۶,۶۸۰ ۰.۶۴ % ۷۹,۷۷۱ ۷.۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۲۴,۹۱۵ ۱۲.۱ % ۵۲۲,۸۱۵ ۵۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۱۱۳ ۳۶.۶۳ % ۶,۴۷۴ ۰.۶۳ % ۸۰,۰۷۰ ۷.۷۶ %