ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 39,803 7.19 % 232,063 41.91 % 0 0 % 278,977 50.38 % 2,860 0.71 % 35,268 6.37 %
2 1397/12/26 39,035 7.1 % 232,479 42.3 % 0 0 % 275,272 50.09 % 2,783 0.7 % 34,708 6.32 %
3 1397/12/25 39,015 7.12 % 231,683 42.29 % 0 0 % 274,025 50.01 % 3,183 0.78 % 34,743 6.34 %
4 1397/12/24 38,006 7.03 % 277,231 51.3 % 0 0 % 222,011 41.08 % 3,126 0.78 % 34,009 6.29 %
5 1397/12/23 38,006 7.04 % 277,116 51.3 % 0 0 % 222,011 41.1 % 3,064 0.77 % 34,009 6.3 %
6 1397/12/22 38,006 7.04 % 277,027 51.3 % 0 0 % 222,011 41.11 % 3,003 0.76 % 34,009 6.3 %
7 1397/12/21 37,877 7.03 % 276,814 51.39 % 0 0 % 221,052 41.04 % 2,941 0.75 % 33,920 6.3 %
8 1397/12/20 36,254 6.75 % 278,070 51.74 % 0 0 % 220,221 40.98 % 2,901 0.74 % 32,296 6.01 %
9 1397/12/19 35,271 6.56 % 278,730 51.86 % 0 0 % 220,668 41.06 % 2,823 0.73 % 31,434 5.85 %
10 1397/12/18 34,913 6.51 % 278,739 51.94 % 0 0 % 220,300 41.05 % 2,744 0.71 % 31,192 5.81 %