ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 40,480 8.55 % 385,160 81.34 % 0 0 % 45,742 9.66 % 2,160 0.8 % 0 0 %
2 1397/08/21 40,425 8.67 % 385,003 82.6 % 0 0 % 38,554 8.27 % 2,142 0.81 % 0 0 %
3 1397/08/20 40,015 8.39 % 385,057 80.71 % 0 0 % 49,915 10.46 % 2,124 0.79 % 0 0 %
4 1397/08/19 41,163 8.63 % 383,646 80.46 % 0 0 % 49,926 10.47 % 2,100 0.78 % 0 0 %
5 1397/08/18 41,759 8.81 % 382,781 80.77 % 0 0 % 47,307 9.98 % 2,086 0.78 % 0 0 %
6 1397/08/17 41,759 8.82 % 382,514 80.76 % 0 0 % 47,307 9.99 % 2,063 0.78 % 0 0 %
7 1397/08/16 41,759 8.83 % 382,029 80.74 % 0 0 % 47,307 10 % 2,041 0.78 % 0 0 %
8 1397/08/15 41,759 8.83 % 381,869 80.74 % 0 0 % 47,307 10 % 2,019 0.77 % 0 0 %
9 1397/08/14 41,748 8.81 % 381,626 80.51 % 0 0 % 48,619 10.26 % 1,997 0.76 % 0 0 %
10 1397/08/13 41,455 8.66 % 381,647 79.73 % 0 0 % 53,586 11.19 % 1,974 0.75 % 0 0 %