ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 34,661 6.99 % 395,024 79.69 % 61,724 12.45 % 4,288 0.87 % 28,427 5.73 %
2 1397/02/31 34,510 6.85 % 395,067 78.37 % 70,260 13.94 % 4,246 0.84 % 28,251 5.6 %
3 1397/02/30 34,861 6.92 % 394,912 78.4 % 68,502 13.6 % 5,422 1.08 % 28,122 5.58 %
4 1397/02/29 34,824 6.93 % 395,795 78.73 % 67,825 13.49 % 4,256 0.85 % 28,074 5.58 %
5 1397/02/28 34,653 6.93 % 395,680 79.09 % 65,704 13.13 % 4,208 0.84 % 27,888 5.57 %
6 1397/02/27 34,648 6.93 % 395,418 79.09 % 65,704 13.14 % 4,160 0.83 % 27,883 5.58 %
7 1397/02/26 34,643 6.94 % 395,156 79.14 % 65,378 13.09 % 4,112 0.82 % 27,878 5.58 %
8 1397/02/25 35,112 7.04 % 394,950 79.2 % 65,084 13.05 % 3,519 0.71 % 27,852 5.59 %
9 1397/02/24 36,494 7.32 % 394,554 79.15 % 65,224 13.08 % 2,198 0.44 % 29,276 5.87 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق