صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۳ ۱.۲۳ ۲۰۲.۹ ۸,۴۹۵.۰۲
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۳۱ (۰.۵۶) ۲۰۸.۶۵ (۸۷.۲۴)
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۵۶ ۱.۵۸ ۶۶۱.۳۲ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۳.۷۳ ۱۹.۰۳ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۱.۸۲ ۱۳.۵۳ ۷۲,۵۶۳.۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۷ ۱.۳ ۲۹.۱۵ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۸ ۰.۷۸ ۳۵.۸ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ (۰.۰۳) ۲.۱۸ (۱۰.۴۶) ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۷۵ ۱۳.۱۴ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۲۷) ۳.۳۹ (۶۲.۷۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۰.۴۲) (۲.۰۴) (۷۸.۵۳) (۹۹.۹۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۰.۱۴) (۱.۷۷) (۴۱.۰۳) (۹۹.۸۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۰.۰۶ (۲.۱۴) ۲۳.۳۶ (۹۹.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۲ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ ۲.۰۵ ۱۷.۶۵ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲