صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۰.۰۶۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۰.۴۴۸ %۲.۴۴۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱.۹۱۸ %۵.۹۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۵.۷۰۱ %۲۲.۸۶۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۱.۴۴۸ %۶۷.۳۹۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۲۲.۴۶ %۱۰۰.۳۳۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۷۳.۹۹۸ %۲۳۳.۷۸۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۸.۴۱ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۴.۲۷)% (۹۹.۶۷)%