صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۰.۲۶۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۲.۳۵۱ %۹.۵۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۴.۳۹۶ %۵.۱۷۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱۸.۷۱۳ %۸۷.۲۸۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۳۶.۷۹۲ %۲۰۹.۲۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۴۸.۶۰۶ %۳۵۳.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱۱۷.۷۰۹ %۱۲۱۳.۳۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۵۳.۰۸ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۴۹)% (۹۸.۶۲)%