صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۰.۱۸۲ %۰.۸۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱.۲۸۸ %۶.۶۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۴.۰۱۷ %۱۶.۳۰۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۳.۸۷۴ %۵۶.۴۹۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۹.۴۹۱ %۷۹.۱۶۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۳۱.۲۸۳ %۲۰۵.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۹۳.۸۰۲ %۵۰۸.۸۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۱۱.۴۷ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۳.۱۴)% (۹۹.۴۸)%