صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۰.۳۰۴ %۱.۲۲۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۱.۳۳۱ %۷.۹۹۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۰.۴۰۵ %۰.۱۰۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۴.۷۲۵ (۱۶.۶۳۷)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۳۰.۸۳۳ %۴۶.۵۵۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۶۵.۹ %۳۴۹.۸۵۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ %۱۴۵.۲۱۴ %۱۶۵۶.۴۷۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶۸.۱۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۶)% (۹۹.۸۸)%