صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتمالی حسابرسی شده صندوق پایدار منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۶ ماهه صندوق الماس پایدار منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹با تایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار حسابرسی شده منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۸(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی صندوق الماس پایدار منتهی به ۳۱خرداد ۹۹ باتایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت مالی پایدار باتاییدمتولی ۳۰ اذر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش ماهانه پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ الماس پایدار دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸۰۶۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی مردادماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی تیرماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ صورت مالی حسابرسی شده پایدار منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش افشای پرتفوی خرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش حسابرس مستقل صنذوق برای سال منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی منتهی به اسفند۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای ماهانه پورتفوی اسفند۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای ماهانه پورتفوی بهمن۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پورتفوی دی۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ افشای ماهانه پورتفوی آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای ماهانه پورتفوی آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پورتفوی مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی شهریور ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ اصلاحیه شرح گزارش پرتفوی تیر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش افشای پرتفوی مرداد ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ گزارش حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی خرداد ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی فروردین ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی اسفندماه۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی دی ماه۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶صندوق به همراه گزارش حسابرس-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۶صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۹۶ صندوق با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ کزارش عملکرددوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تایید متولی-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور همراه با گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۵ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود