صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 با تاييد متولي دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 29اسفند1396صندوق دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملكرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396 حسابرسي شده به همراه گزارش حسابرس صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/07/30 1396/07/30 كزارش عملكرددوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي-اصلاحيه دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق دانلود
1395/11/03 1395/11/03 گزارش عملكرد دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورتهاي مالي دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/10/01 1395/10/01 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور همراه با گزارش حسابرس دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور1395 با تایید متولی دانلود
1395/08/23 1395/08/23 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 دانلود
1395/05/03 1395/05/03 گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 94 دانلود
1395/04/28 1395/04/28 صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق