مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع ساعت12 مورخ 1397/12/01 دریافت خبر 1397/12/01
2 اسامی حاضرین در مجمع ساعت11 مورخ 1397/12/01 دریافت خبر 1397/12/01
3 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/12/01 دریافت خبر 1397/11/30
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/04 دریافت خبر 1397/10/05
5 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/10/04 دریافت خبر 1397/09/20
6 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/30 مبنی بر تصویب تغییر متولی دریافت خبر 1397/08/13
7 تایید صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان دریافت خبر 1397/05/21
8 صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/05/21
9 تاييد صورتجلسه مجمع 30خردادماه 1397صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر 1397/04/27
10 صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 دریافت خبر 1397/04/27
11 موافقت سازمان با مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
12 صورت جلسه مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
13 اسامي حاضرين در جلسه مجمع30خرداد 1397صندوق گنجينه الماس پايدار دریافت خبر 1397/03/30
14 تاييد صورتجلسه مجمع 21 تيرماه 1396 صندوق دریافت خبر 1396/07/03
15 مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1396/06/28
16 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
17 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
18 تصوین تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1395/06/28
19 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حذف کارمزد ابطال دریافت خبر 1395/06/28
20 اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/20
21 اسامی حاضرین در مجمع تغييرات اميدنامه مورخ 3مرداد95 دریافت خبر 1395/05/04
22 اسامی حاضرین در مجمع تصويب صورت‎هاي مالي 29 اسفند 1394 صندوق دریافت خبر 1395/05/04
23 اسامی حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر 1395/04/05
24 تغییر بند و ماده 22 اساسنامه و تغییر حسابرس دریافت خبر 1395/04/05
25 تغيير بخش ثابت كارمزد صدور و ابطال دریافت خبر 1395/03/26
26 صورت جلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1394/11/04