مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/12/01 دریافت خبر 1397/11/30
2 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/04 دریافت خبر 1397/10/05
3 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/10/04 دریافت خبر 1397/09/20
4 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/30 مبنی بر تصویب تغییر متولی دریافت خبر 1397/08/13
5 تایید صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان دریافت خبر 1397/05/21
6 صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/05/21
7 تاييد صورتجلسه مجمع 30خردادماه 1397صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر 1397/04/27
8 صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 دریافت خبر 1397/04/27
9 موافقت سازمان با مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
10 صورت جلسه مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
11 اسامي حاضرين در جلسه مجمع30خرداد 1397صندوق گنجينه الماس پايدار دریافت خبر 1397/03/30
12 تاييد صورتجلسه مجمع 21 تيرماه 1396 صندوق دریافت خبر 1396/07/03
13 مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1396/06/28
14 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
16 تصوین تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1395/06/28
17 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حذف کارمزد ابطال دریافت خبر 1395/06/28
18 اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/20
19 اسامی حاضرین در مجمع تغييرات اميدنامه مورخ 3مرداد95 دریافت خبر 1395/05/04
20 اسامی حاضرین در مجمع تصويب صورت‎هاي مالي 29 اسفند 1394 صندوق دریافت خبر 1395/05/04
21 اسامی حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر 1395/04/05
22 تغییر بند و ماده 22 اساسنامه و تغییر حسابرس دریافت خبر 1395/04/05
23 تغيير بخش ثابت كارمزد صدور و ابطال دریافت خبر 1395/03/26
24 صورت جلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1394/11/04