مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تایید صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان دریافت خبر 1397/05/21
2 صورت جلسه مجمع1397/03/30 صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/05/21
3 تاييد صورتجلسه مجمع 30خردادماه 1397صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر 1397/04/27
4 صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 دریافت خبر 1397/04/27
5 موافقت سازمان با مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
6 صورت جلسه مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1397/04/17
7 اسامي حاضرين در جلسه مجمع30خرداد 1397صندوق گنجينه الماس پايدار دریافت خبر 1397/03/30
8 تاييد صورتجلسه مجمع 21 تيرماه 1396 صندوق دریافت خبر 1396/07/03
9 مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1396/06/28
10 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
12 تصوین تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1395/06/28
13 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حذف کارمزد ابطال دریافت خبر 1395/06/28
14 اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/20
15 اسامی حاضرین در مجمع تغييرات اميدنامه مورخ 3مرداد95 دریافت خبر 1395/05/04
16 اسامی حاضرین در مجمع تصويب صورت‎هاي مالي 29 اسفند 1394 صندوق دریافت خبر 1395/05/04
17 اسامی حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر 1395/04/05
18 تغییر بند و ماده 22 اساسنامه و تغییر حسابرس دریافت خبر 1395/04/05
19 تغيير بخش ثابت كارمزد صدور و ابطال دریافت خبر 1395/03/26
20 صورت جلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1394/11/04