رديف نام تعداد
1 سبدگردان الماس
1880
2 محمد اصولیان 20
3 مهدی قلی پور خانقاه 20
4 محمد کفاش پنجه شاهی 20
5 ولی جاویدی قریچه
20
6 رضا عیوض لو 20
7 جواد عبادی 20