رديف نام تعداد
1 کارگزاری دنیای خبره 1860
2 سیدگردان الماس 100
3 محمد صادق افتتاحی 20
4 سید مهدی سید مطهری 20