ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 19,537 4.94 37,493 7.58 42,780 7.58 44,323 10.71
اوراق 244,886 61.96 261,278 52.83 217,213 38.53 193,751 46.84
وجه نقد 126,955 32.12 192,453 38.91 300,118 53.23 171,713 41.52
سایر دارایی ها 4,068 1.02 4,411 0.89 4,694 0.83 4,848 1.17
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,504 4.42 33,460 6.76 38,039 6.74 39,420 9.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد