ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,592 5.21 42,429 9.16 37,843 10.01 40,824 10.46
اوراق 241,562 61.11 191,060 41.28 164,176 43.43 156,716 40.16
وجه نقد 129,342 32.72 226,339 48.9 172,247 45.57 184,441 47.27
سایر دارایی ها 4,053 1.02 4,096 0.88 4,945 1.3 9,182 2.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,419 4.66 37,501 8.1 33,219 8.78 31,117 7.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد