ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 9,026 2.68 40,653 6.22 42,075 6.32 48,776 7.38
اوراق 171,348 51.01 463,934 71.07 538,423 80.91 545,341 82.52
وجه نقد 152,777 45.48 141,168 21.62 77,303 11.61 58,720 8.88
سایر دارایی ها 2,727 0.81 6,986 1.07 7,647 1.14 7,964 1.2
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,637 2.27 32,236 4.93 34,733 5.21 36,420 5.51
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق