صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/07 1398/03/07 گزارش افشای پرتفوی اردیبهشت 98 دانلود
1398/02/25 1398/02/25 گزارش حسابرس مستقل صنذوق برای سال منتهی به 29اسفند 1397 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 افشای پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 فروردین 1398 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت مالی منتهی به اسفند1397 دانلود
1398/01/21 1398/01/21 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 29 اسفند 97 دانلود
1398/01/17 1398/01/17 افشای ماهانه پورتفوی اسفند97 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 افشای ماهانه پورتفوی بهمن97 دانلود
1397/11/07 1397/11/07 افشای ماهانه پورتفوی دی97 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1397/10/05 1397/10/05 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آذر97 دانلود
1397/10/04 1397/10/04 افشای ماهانه پورتفوی آذر97 دانلود
1397/09/11 1397/09/11 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای ماهانه پورتفوی آبان 97 دانلود
1397/08/19 1397/08/19 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 97 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 افشای ماهانه پورتفوی مهر 97 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش افشاي پرتفوي شهریور ماه97 دانلود
1397/06/17 1397/06/17 اصلاحیه شرح گزارش پرتفوی تیر ماه 97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش افشاي پرتفوي مرداد ماه97 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش عملكرد صندوق منتهي به 31 تیرماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملكرد صندوق منتهي به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/13 1397/04/13 گزارش حسابرس مستقل صندوق براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش افشاي پرتفوي خرداد ماه97 دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش افشاي پرتفوي فروردين ماه97 دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش افشاي پرتفوي بهمن ماه دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش افشاي پرتفوي اسفندماه96 دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش افشاي پرتفوي دي ماه96 دانلود
1397/03/28 1397/03/28 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29اسفند 1396صندوق به همراه گزارش حسابرس-اصلاحيه دانلود
1397/03/08 1397/03/08 افشای پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 اردیبشهت 97 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 با تاييد متولي دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 29اسفند1396صندوق دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملكرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396 حسابرسي شده به همراه گزارش حسابرس صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/07/30 1396/07/30 كزارش عملكرددوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي-اصلاحيه دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق دانلود
1395/11/03 1395/11/03 گزارش عملكرد دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورتهاي مالي دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/10/01 1395/10/01 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور همراه با گزارش حسابرس دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور1395 با تایید متولی دانلود
1395/08/23 1395/08/23 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 دانلود
1395/05/03 1395/05/03 گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 94 دانلود
1395/04/28 1395/04/28 صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 دانلود